BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ zmian w opodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej w latach 1995-2003 na wybór formy opodatkowania przedsiębiorstw
Influence of Changes in Entrepreneur's Income Taxation on Tax Form of Firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 215-229, rys., tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
System podatkowy, Otoczenie przedsiębiorstwa, Forma opodatkowania
Tax system, Enterprise environment, Form of taxation
Note
streszcz., summ..
Abstract
"Pewność tego, co każdy powinien zapłacić, jest w opodatkowaniu kwestią o tak zasadniczym znaczeniu, że nawet duża nierówność opodatkowania nie jest tak wielkim złem jak niewielka niepewność". Przytoczona myśl Adama Smitha zawarta w Badaniach nad przyczynami bogactwa narodów nadal jest aktualna, a jej znaczenie szczególnie wyraźne w kontekście problemu opodatkowania działalności gospodarczej'. System podatkowy jako jeden ze składników otoczenia przedsiębiorstw wpływa na podejmowane przez nie decyzje. Trafność dokonywanych przez podmioty gospodarcze wyborów jest uzależniona od zmienności otoczenia. Duża stabilność warunków, w których funkcjonują firmy, sprzyja bowiem wydłużaniu horyzontu czasowego dla sporządzanych przez nie planów i prognoz. Częstsze zmiany generują natomiast wyższy poziom ryzyka działalności, które zniechęca do podejmowania mniej rentownych przedsięwzięć. Racjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa będą się zatem rozwijać wtedy, gdy ich otoczenie jest stabilne.(fragment tekstu)

The article shows that taxation of entrepreneur's incomes in Poland can't be considered to be predictable and coherent. It can be very harmful especially when entrepreneurs are sensitive to changes in tax policy. The paper proves that tax incentives have strong effect on polish firms and that it can force them to change theirs law-forms. The main conclusion of this paper is that uncertainty of entrepreneur's income taxation in Poland is not neutral for firms and can discourage them from extending economical activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hassett K., Metcalf G.E. Imestment with uncertain tax policy, NBER, Working Paper nr 4780.
  2. Kiszka J., Neutralność i stabilność opodatkowania w założeniach i w praktyce na przykładzie regulacji polskich i Unii Europejskiej, w: Polski system podatkowy. Założenia a praktyka. Materiały konferencyjne, Lublin 2003.
  3. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców. Wyd. KiK Warszawa 2001.
  4. Litwińczuk H., Problem neutralności podatkowej ze względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
  5. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu