BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziedziczak Ignacy (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy u leasingobiorcy z zastosowaniem komputera
The Transformation of the Operating-Leasing Into Financial at Leaseholder With the Use of the Computer
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 241-249, tab.
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Leasing finansowy, Leasing operacyjny, Klasyfikacja leasingu
Financial lease, Operating lease, Leasing classification
Note
streszcz., summ..
Abstract
Potrzeba przekształcenia leasingu operacyjnego w finansowy wynikła z przepisów prawa. Znowelizowana w 2000 roku ustawa o rachunkowości' weszła w życie I stycznia 2002 roku, z wyjątkiem art. 3, ust. 4, który miał być stosowany od 1 stycznia 2001 roku. Przepisy ustawy o rachunkowości precyzują tyle warunków, jakie ma spełnić umowa leasingu operacyjnego, że trudno nie zakwalifikować (przekwalifikować) go na finansowy. W przekształcaniu tym istotne znaczenie ma wycena, w której należy uwzględnić zmieniającą się wartość pieniądza w czasie. Jest to więc problem finansowy. W ustawie o rachunkowości nie definiuje się leasingu. Wyróżnia się natomiast przyjęcie do używania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na mocy umowy (art. 3, ust. 4) i określa warunki zaliczania powstałych stąd aktywów do majątku finansującego bądź korzystającego. Treść zapisów ustawy o rachunkowości natomiast pozwala mówić o leasingu operacyjnym i leasingu finansowym lub kapitałowym. (fragment tekstu)

Introduced computer support of procedure of investigation of transformation of operating lease into financial lease. Procedurę practical examples were illustrated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, International Accounting Standaids Board.
  2. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 964.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001, nr 149, poz. 1674.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu