BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Istota kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie
Das Wesen Der Abschreibungskapital im Unternehmen
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2005, nr 1, s. 251-259
Issue title
Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami
Keyword
Kapitał amortyzacyjny, Finanse przedsiębiorstwa, Amortyzacja, Metodologia nauki, Teoria ekonomii
Amortization capital, Enterprise finance, Amortization, Methodology of science, Economic theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Podjęcie problematyki kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie wymaga na wstępie usystematyzowania podstawowych zagadnień teoretyczno-metodologicznych. Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie to swoista kategoria finansowa. Jest związana ze zużywaniem się i reprodukcją środków trwałych, a będąc bezpośrednim następstwem szczególnego sposobu przekazywania wartości i odtwarzania środków trwałych, stanowi uogólnienie procesów ruchu wartości produkcyjnych środków trwałych ze sfery produkcji do sfery podziału i obiegu oraz ponownego wprowadzania tej wartości do sfery produkcji w sposób zdeterminowany specyficznym charakterem zużywania się tych środków. W przypadku inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstwo uzyskuje dwie formy amortyzacyjnych środków finansowych: środki wynikające z uwolnienia kapitału na skutek odpisów amortyzacyjnych oraz środki wynikające z pomniejszenia podstawy opodatkowania - podatkowej osłony amortyzacyjnej. Opierając się na licznych w literaturze przedmiotu definicjach amortyzacji, o odcieniach bardziej rachunkowych lub bardziej finansowych, można postawić hipotezę opracowania, która brzmi: amortyzacja, będąc źródłem finansowania majątku trwałego w przedsiębiorstwie, poprzez efekt uwolnienia kapitału oraz efekt podatkowy, może być określana mianem kapitału. Hipoteza ta dotyczy w szczególności faktu, czy można zaakceptować pojęcie kapitał amortyzacyjny na tle teorii tworzenia nauki. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Auerbach A.J., Inflation and Choice of Asset Life, "Journal of Political Economy" 1979, No 3.
 2. Auerbach A.J., Inflation and Tax Treatment of Firm Behavior, "American Economic Review" 1981, nr 2.
 3. Bhaskar R., Feyerahend and Bachelard: Two Philosophies of Science, "New Left Review" 1994.
 4. DeAngelo H., Masulis R. W., Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation, "Journal of Financial Economics" 1980, nr 8.
 5. Dobija M.F., Rachunkowość zarządcza i controling, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Domar E., Szkice z teorii wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1962.
 7. Fisher I., The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York 1906, za Hendriksen H.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Bas C. van Fraassen, Laws and Symmetry, Clarendon Press. Oxford 1989.
 9. Garhammer Ch., Finanzierungwirkung der Agschreibung, Das Wirtschaftsstudium 1990, Heft 11.
 10. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Hacking I., The Participant Irrealist at Large in the Laboratory, "British Journal for the Philosophy of Science" 1988, vol. 39.
 12. Jorgenson D.W., Capital Theory and Investment Behavior, "American Economic Review" 1963, No 2.
 13. Kuht T.S., Second Thoughts on Paradigms, w: F. Suppe: The Structure of Scientific Theories, Chicago 1973.
 14. Między filozofią nauki a filozofią historii, Red. Nauk. J. Mrozek, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 15. Modigliani F., Miller M.H., Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital, A Correction, "American Economic Review" 1963, nr 53.
 16. Suchting, Finanzmanagement. Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung, 6 vollst. Uberarb. und erw. Aufl., durchges. Nachdruck, Wiesbaden 1995, s. 259.
 17. Swatler L., Finanse, PWE, Warszawa 1985.
 18. Tarski A., The Semantic Conceplion of Tnilh and the Foundations Semantics, "Philosophy and the Phenomenological Research" 1944.
 19. Weinberg S., Sen o teorii ostatecznej. Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu