BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartnik Bartłomiej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Wybrane aspekty pomiaru dokonań podmiotu funkcjonującego na rynku energetycznym
Selected Aspects of a Performance Measurement's Objectives Accomplishment from the Perspective of Gas and Energy Retail Market Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 11-20, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Pomiar efektywności, Efektywność, Rachunkowość zarządcza, Rynek energetyczny
Efficiency measurement, Effectiveness, Management accounting, Energy market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest prezentacja różnych koncepcji pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, oraz zaprezentowanie kluczowych mierników efektywności oraz kierunku ich ewolucji w kontekście zmieniających się warunków funkcjonowania dla analizowanego podmiotu. Metodologia badania - w artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza literatury przedmiotu w zakresie rachunkowości zarządczej oraz studium przypadku podmiotu - wybór podmiotu do badań wynika z faktu iż autor pełni w tym podmiocie funkcję specjalisty w obszarze doradczym - posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesów biznesowych. Wynik - kształt i zakres systemu pomiaru dokonań zależy od struktury czynników determinujących funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Istniejący w literaturze, relatywnie duży zbiór metod i narzędzi służący do kwantyfikacji dokonań organizacji powinien przyczynić się do zrekonfigurowania systemu pomiaru dokonań funkcjonującego w analizowanym podmiocie do zmieniających się warunków zewnętrznych. Oryginalność/Wartość - w opracowaniu omówiono systemu pomiaru dokonań w organizacji funkcjonującej w liberalizującej się części rynku energetycznego. Artykuł wskazuje ramy i kierunki ewolucji kluczowych wskaźników systemu pomiaru dokonań w oparciu o przesłanki wynikające ze zmian w otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

This article presents considerations about performance measurement concepts in relation to organization's goals. In the first part of the paper, essence of performance measurements concepts and relations between goal's structure and measure of their performing was discussed. Therefore, the scope of performance measurement concepts from the perspective of variety criterions was elaborated. Key instructions necessary to perform a system of performance measurements was also be presented. The last part of the paper concentrates on the practical aspects of performance measurements - key measures including frames of theirs evolution due to changing environment of analyzed organization were presented. The main purpose of this article is to present: variety concepts of performance measurement, frame concepts of performance measurement implementation and describe main levels of performance measurement and directions of theirs evolutions in context of changing conditions. The research methods adopted in the study include a literature analysis, and casestudy. Main findings: wide spectrum of presented performance measurement concepts is a great base to projecting and implementation adjusted performance measurement system to specific features of organization. Only well-adjusted performance measurement system is able to effective measure degree of completion of organization's goals. System required periodical modification and adjustment to changing environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buczkowska A. (2012), Cele przedsiębiorstwa, a pomiar jego dokonań, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 45, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  2. Kędzierska I. (2012), Wybrane zagadnienia pomiaru dokonań, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 45, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Kowalewski M. (2011), Ewolucja i rola systemu pomiaru dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 182, Wrocław.
  4. Łada M. (2011), Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
  5. Michalak J. (2008), Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Srorecard, Difin, Warszawa.
  6. Michalak J. (2010), Pomiar dokonań, w: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
  7. Nita B. (2014), Koncepcje i uwarunkowania pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie, "Economics and Management" nr 3.
  8. Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa (2012), red. E. Nowak, CeDeWu, Warszawa.
  9. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu