BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Zastępcze wykonanie zobowiązania (datio in solutum) w rachunkowości dłużnika
Giving in Payment (Datio in Solutum) in Debtor's Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 21-29, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Księgi rachunkowe, Zobowiązania finansowe, Rachunkowość, Teoria rachunkowości
Accounting books, Financial liabilities, Accounting, Accounting theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie księgowego i podatkowego ujęcia w ewidencji rachunkowej operacji wynikających z zastosowania przez przedsiębiorstwa instytucji "datio in solutum". Metodologia badania - analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych, wywiad swobodny. Wynik - istota operacji realizowanych w związku z świadczeniem zastępczym wskazuje na ich nie wynikowy, aktywno-pasywny charakter. Wpływ "datio in solutum" na przychody i koszty może mieć miejsce jedynie w przypadku różnych wartości zobowiązania oraz świadczenia w miejsce jego spełnienia. Jednak regulacje podatkowe w tym zakresie począwszy od 2015 roku nakazują rozpoznawać przychody i koszty jako rezultat zastosowania niepieniężnego świadczenia zamiennego co należy uznać za objęcie opodatkowaniem nowej kategorii finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present the accounting and tax recognition in the accounting records of operations resulting from the use by businesses datio in solutum mechanism. Design/Methodology/Approach - critical analysis of the literature review, the study of source documents, interview. Findings - the essence of operations carried out in connection with the provision of a replacement is indicative their active-passive character. Impact datio in solutum on revenues and costs can only take place when different values obligations and benefits in place of fulfillment. But tax regulations in this area from 2015 onwards require to recognize revenues and costs as a result of the use of non-cash giving in payment, what should be considered as a new financial category in CIT. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blitek K., Chałupiński B. (2014), Niedługo się skończy optymalizacja z datio in solutum, "Rzeczpospolita" 3 października.
 2. Cempura A., Kasolik A. (2014), Metodyka sporządzania umów gospodarczych, LexisNexis, Warszawa.
 3. Czachórski W. (2002), Zobowiązania: zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa.
 4. Falkowska E. (2013), Datio in solutum, czyli świadczenie w miejsce wykonania a podatek od czynności cywilnoprawnych, www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/20_12_13.htm (12-02-2015).
 5. Drapała P. (2003), Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), "Państwo i Prawo" nr 12.
 6. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (2013), Interpretacja indywidualna nr IBPBII/1/436-122/13/MZ z 29 lipca.
 7. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (2014), Interpretacja indywidualna nr IPPB2/436-114/14-2/AF z 16 kwietnia.
 8. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (2011), Interpretacja indywidualna nr IPPP1-443-1173/10-3/PR z 28 stycznia.
 9. Gierusz J. (2012), Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk.
 10. Głębicka E. (2014), Określenie przychodu po nowelizacji przepisów w przypadku datio in solutum, TaxFin 12/2014.
 11. Kodeks Cywilny: komentarz (2014), red. E. Gniewek, P. Machnikowski, C.H. Beck, Warszawa.
 12. Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088. Przepisy wprowadzające (2014), red. K. Pietrzykowski, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Kodeks Cywilny: komentarz. Tom II zobowiązania (2013), red. K. Osajda, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Kodeks Cywilny: komentarz. T.3, cz. 1 (2013), red. J. Gudowski, LexisNexis, Warszawa.
 15. Komentarz do kodeksu cywilnego księga 3 zobowiązania tom 1 (2011), red. G. Bieniek, LexisNexis, Warszawa.
 16. Konowalczuk J. (2014), Wycena nieruchomości do celów kredytowych, Poltext, Warszawa.
 17. Łopatka A. (2000), Prawoznawstwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 18. Mojak J., Widło J. (2005), Polskie prawo kontraktowe, LexisNexis, Warszawa.
 19. Mróz T. (2014), Zobowiązania, C.H. Beck, Warszawa.
 20. Naczelny Sąd Administracyjny (2008), Wyrok z 15 lutego, sygn.. nr II FSK 1737/06.
 21. Paździor A. (2013), Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych, Difin, Warszawa.
 22. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Nota interpretacyjna nr 1 NI 1 - zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości (2014), http://pfsrm.pl/standardy (14-02-2015).
 23. Prawo podatkowe przedsiębiorców (2013), red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 24. Prawo umów w obrocie gospodarczym (2001), red. Włodyka S., C.H. Beck, Warszawa.
 25. Rembowski M. (2014), Kiedy powstaje przychód w przypadku datio in solutum, "Rzeczpospolita" 22 maj.
 26. Restrukturyzacje spółek kapitałowych: Aspekty podatkowe (2011), red. K. Klimkiewicz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 27. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (2013), Wyrok z 23 stycznia, sygn. nr I SA/Bk 393/12.
 28. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (2013), Wyrok z 4 kwietnia, sygn.. nr I SA/Gd 1731/13.
 29. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (2013), Wyrok z 28 marca, sygn. I SA/Łd 1236/12.
 30. Zubrzycki J. (2015), Leksykon VAT. Tom 1, Unimex, Warszawa.
 31. Źróbek S. (2009), Koncepcje wartości nieruchomości, "Acta Sci. Pol. Administratio Locorum" 8 (2).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu