BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Znaczenie rachunkowości w zarządzaniu projektami unijnymi na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
The Importance of Accounting in Managing Eu-Funded Projects Based on the Company Operating in Slupsk Special Economic Zone
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 31-40, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie projektem, Pomoc publiczna, Fundusze unijne, Specjalne strefy ekonomiczne
Accounting, Project management, Public aid, EU funds, Special economic zones
Note
streszcz., summ..
Company
Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Slupsk Special Economic Zone
Abstract
Cel - głównym celem badania było pozyskanie opinii na temat znaczenia danych finansowoksięgowych w zarządzaniu projektami unijnymi w wybranym przedsiębiorstwie. Metodologia badania - badanie miało formę wywiadu bezpośredniego. Podczas wywiadu wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający pytania otwarte i zamknięte. Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Wynik - analiza odpowiedzi respondenta pozwala stwierdzić, że przedsiębiorstwo w sposób świadomy i przemyślany wykorzystuje dane otrzymywane od służb finansowo- -księgowych w zarządzaniu projektem. Oryginalność/Wartość - badanie pozwoliło określić: jakie rozwiązania są stosowane w wybranym przedsiębiorstwie do planowania i kontroli kosztów w projekcie unijnym, sposób zorganizowania ewidencji księgowej operacji związanych z dotacją unijną, problemy które napotkało przedsiębiorstwo podczas realizacji przedsięwzięć oraz ich istotność. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main purpose of the study was gathering opinion about the importance of accounting data in management ot the projects co-financed frome EU grants in selected company. Design/Methodology/Approach - the study was face-to-face inteview. During the interview there was used questionnaire included open-ended questions. The study involved a company operating in special economic zone. Findings - the analysis of the responses shows that company uses accounting data to managing projects in knowingly and thoughtful way. Originality/Value - the study helped to determine: solutions used in the compay to plan and control costs in projects, way of organizing accounting records related to EU grants, problems which the company ecountered during the projects implementation and its significance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Guide To The Project Management of Body Knowledge 5th edition (2013), Project Managemetnt Institute, USA.
 2. Jankowska A. (2009), Artykuły 52-62, w: Komentarz rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, red. T. Kierzkowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Gudkova S. (2012), Wywiad w badaniach jakościowych, w: Badania jakościowe, red. D. Jemielniak, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kasprzak R. (2014), Finansowanie funduszy europejskich, w: Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretycznopraktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Flis, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Kubera P. (2010), Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców, CeDeWu, Warszwa.
 6. Polskie MSP na drodze ku nowoczesności. Ujęcie według klas wielkości - raport w 2013, Konfederacja Lewiatan, www.konfederacjalewiatan.pl (10.01.2015).
 7. Reiss G. (2007), Project Management Demystified: Today's Tools and Techniques, Third Edition, Taylor & Francis, New York.
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013/UE w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, Dz.Urz.UE L 352 z 2013.
 9. Sosińska-Wit M. (2014), Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego, "Ekonomia i Zarządzanie" nr 6 (3).
 10. Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E. (2011), Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Turner J.R., Müller R. (2003), On the nature of the project as a temporary organization, "International Journal of Project Management" no 21.
 12. Zwolennik A. (2012), Wpływ dotacji unijnych na sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstw w powiecie nowosądeckim, "Zarządzanie i Finanse" nr 1/1, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu