BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frymus Magdalena (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Wpływ globalizacji gospodarki światowej na międzynarodową sprawozdawczość finansową
State of World Economy Globalisation and International Finacial Reporting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 41-51, tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Globalizacja, Rachunkowość międzynarodowa
Financial reporting, Globalization, International accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - prezentacja wpływu procesów globalizacyjnych na ujednolicanie sprawozdań finansowych. Metodologia badania - analiza aktów normatywnych oraz literatury przedmiotu. Wynik - wykazanie zależności między procesem globalizacyjnym a ujednolicaniem sprawozdań finansowych. Oryginalność/Wartość - przedstawienie determinant ujednolicania sprawozdawczości finansowej w dobie globalizacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of influences of globalisation processes on standardisation of financial reports. Design/Methodology/Approach - analysis of normative acts and subject literature. Findings - demonstration of dependencies between globalisation process and standardisation of financial reports. Originality/Value - presentation of financial reporting standardisation determinants in the age of globalisation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych. Tom I. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Cieciura M. (2012), Rozliczenie wartości firmy MSR 1, CeDeWu, Warszawa.
 3. Czaja-Cieszyńska H. (2012), Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/46/WE oraz uchylająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349EWG (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 5. Gabrusewicz W. (2011), Ogólna charakterystyka sprawozdawczości finansowej, w: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, red. W. Gabrusewicz, M. Remlein, PWE, Warszawa.
 6. Gabryś L. (2009), Globalizacja - istota, zakres i cechy procesu, w: Instytucjonalizacja procesu globalizacji, red. I.M. Smandek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 7. Hajduga E. (2011), Czynniki kulturowe jako determinanty modelu rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 41, Szczecin.
 8. Hajduga E. (2013), Wartości kulturowe w rachunkowości według koncepcji Gray'a i Hofstede'a, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin.
 9. Klimczak K. (2013), Wpływ kultury na harmonizację rachunkowości na świecie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. McCormick J. (2010), Zrozumieć Unię Europejską, PWN, Warszawa.
 11. Michałowski T. (2012), Globalne rynki finansowe, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska i K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa.
 12. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r. (2014), SKwP, Warszawa.
 13. Ocena Rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (2015), Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja Europejska, Bruksela.
 14. Oczkowska R. (2013), Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy - Strategie- Tendencje, Difin, Warszawa.
 15. Olchowicz I. (2009), Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych, w: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, red. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Difin, Warszawa.
 16. Osiński K. (2010), Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Szczecin.
 17. Oziewicz E. (2012), Globalizacja gospodarki światowej, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa.
 18. Rymarczyk J. (2012), Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 19. Stiglitz J. (2007), Globalizacja, PWN, Warszawa.
 20. Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 21. Świderska G.K. (2009), Rola rachunkowości finansowej w przygotowaniu sprawozdań finansowych, w: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa.
 22. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 23. Walińska E., Czajor P., Gad J., Michalak M. (2012), Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, w: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 24. Wosińska W. (2008), Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu