BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierusz Barbara (Uniwersytet Gdański), Martyniuk Teresa (Uniwersytet Gdański)
Title
Zasadność podmiotowego ograniczenia obowiązku ujmowania odroczonego podatku dochodowego
The Legitimacy of the Obligation to Reduce the Subjective Recognition of Deferred Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 61-69, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Podatek dochodowy, Podatek odroczony, Sprawozdanie finansowe
Income tax, Deferred tax, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie i ocena kryteriów zwolnienia z obowiązku ujęcia i prezentacji w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza bowiem, że na potrzeby prawa bilansowego podatkowe skutki zdarzeń ujmowane są zgodnie z prawem podatkowym. Metodologia badania - w artykule wykorzystano analizę rozwiązań proponowanych w literaturze przedmiotu oraz obowiązujących regulacjach prawnych. Wynik - prawne ograniczenie obowiązku ujmowania odroczonego podatku dochodowego do podmiotów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania i ogłaszania, nie sprzyja jakości, a więc i użyteczności informacji prezentowanych przez mniejsze jednostki. Uzasadnia to poszukiwanie merytorycznego (w miejsce aktualnie obowiązującego formalnego) kryterium ograniczającego prawo do odstąpienia od ujmowania tej części podatku. W artykule dokonano oceny postulowanego w literaturze kryterium istotności zmian wyniku finansowego netto. Oryginalność/Wartość - wykazano, iż odstąpienie od ujmowania odroczonego podatku nie służy jakości informacji sprawozdawczej. Przy braku zmian wyniku finansowego, podatek odroczony może mieć istotny wpływ na wysokość kapitałów własnych, a także aktywów i zobowiązań jednostki. (abstrakt oryginalny)

The legal limitation of the obligation to recognise deferred tax to entities whose financial statements are subject to audit and publication is not conducive to quality, and thus to the usefulness of the information presented by the smaller companies. This justifies the search for substantive (in place of the currently existing formal) criterion limiting the right to withdraw from the recognition of this part of the tax. The article assesses criterion for significance of changes in net financial result postulated in the literature. It has been shown that the withdrawal of the recognition of deferred tax is not contributing to the quality of information reporting. In the event of lack of changes in the financial result, deferred taxes can have a significant impact on the amount of equity, as well as assets and liabilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz B. (2005), Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  2. Gierusz B. (2014), Odroczony podatek dochodowy, w: Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości, PWE, Warszawa.
  3. Gierusz B., Martyniuk T. (2007), Odroczony podatek dochodowy w świetle jakościowych cech sprawozdania finansowego, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  4. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Kotyla C. (2014), Ujmowanie podatkowych skutków zdarzeń w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" tom 79(135), SKwP, Warszawa.
  6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy; uchwała nr 7/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z 20 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy, Dz. Urz. Min. Fin. 2010, nr 7, poz. 31.
  7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 Podatek dochodowy; rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE 2008, nr 320/1, z późn. zm.
  8. Nurnberg H. (1969), Critique of the Deferred Method of Interperiod Tax Allocation, The New York Certified Public Accountant (December).
  9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330.
  10. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 2011, nr 74, poz. 397.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu