BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Użyteczność informacji sprawozdawczych o zasobach niematerialnych przedsiębiorstw według MSR
The Usefulness of Financial Information About Intangibles
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 87-94, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość, Wartości niematerialne, Potrzeby informacyjne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Intangible asset, Information needs, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - ocena użyteczności informacji o zasobach niematerialnych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Metodologia badania - w artykule wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz analizę regulacji prawnych. Wynik - obecne regulacje prawne nie zapewniają wysokiej jakości informacji o zasobach niematerialnych w sprawozdaniu finansowym. Wiele takich zasobów jest zupełnie pomijana w sprawozdaniu finansowym. Informacje na ich temat są potrzebne głównie inwestorom instytucjonalnym, ponieważ - jak dowodzą badania - inwestorzy indywidualni częstokroć nie korzystają ze sprawozdań finansowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zdaniem inwestorów instytucjonalnych pożądane byłoby wprowadzenie do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zestandaryzowanych not objaśniających zawierających dodatkowe informacje na temat zasobów niematerialnych wewnętrznie wytworzonych, nie ujętych w bilansie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to analyse the usefulness of information about intangible resources presented in financial statements. Design/Methodology/Approach - review of the literature and analysis of accounting regulations. Findings - existing regulations don't provide high quality information about intangibles in financial statements. Much of intangible resources are excluded from financial statements. Information about this resources are useful essentially for professional investors, because - as studies suggest - individual investors often don't consider financial statements as crucial information sources for their investment decisions. According to financial analysts it will be desirable to include in financial statement standardized notes with additionally information about not recognized .internally generated intangible assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker H.K., Haslem J.A. (1973), Information needs of individual investors, "The Journal of Accountancy" listopad.
 2. Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, International Accounting Standards Board, wrzesień 2010, www.ifrs.org/News/Press-Releases/Documents/ConceptualFW2010vb.pdf (10.03.2015 r.).
 3. Grabiński K. (2013), Ujmowanie a ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym - użyteczność decyzyjna, w: Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 4. Grüber S. (2015), Intangible Values in Financial Accounting and Reporting. An Analysis from the Perspective of Financial Analysts, Springer Gabler, Wiesbaden.
 5. Improving Business Reporting - Insights Into Enhancing Voluntary Disclosures (2001), Steering Committee, Financial Accounting Standard Board (FASB).
 6. Kamela-Sowińska A. (2007), Rachunkowość na zakręcie, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 7. Measures that matter, Ernst&Young, http://valuementors.com/pdf/Measures%20that%20Matter.pdf (10.03.2015 r.).
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU WE L 320/1 z 29.11.2008, z późn. zm.
 9. Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Szewc M. (2009), Czy inwestorzy doceniają sprawozdania finansowe, "Rachunkowość" nr 9.
 11. Urbanek G. (2011), Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Pellens B., Schmidt A. (2014), Verhalten und Präferenzen deutscher Aktionäre. Eine Befragung von privaten und institutionellen Anlegern zum Informationsverhalten, zur Dividendenpräferenz und zur Wahrnehmung von Stimmrechten, www.dai.de/files/dai_usercontent/dokumente/studien/2014-11-02%20Studie%20Aktionaers verhalten.pdf (10.03.2015 r.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu