BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperowicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ujmowanie przychodów w usługach informatycznych według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 15 "Przychody z umów z klientami"
Revenue Recognition in Information Services According to the International Financial Reporting Standard 15 "Revenue from Contracts With Customers"
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 105-114, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Przychody, Usługi, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Revenue, Services, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem opracowania jest zaprezentowanie usług informatycznych jako usług długoterminowych wraz z obowiązującymi metodami ich wyceny na dzień bilansowy, oraz przedstawienie planowanych zmian w zakresie identyfikacji i wyceny analizowanych usług zawartych w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej 15 "Przychody z umów z klientami" (MSSF15). Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę analizy porównawczej wraz z metodą syntezy. Wynik - z przeprowadzonych badań literaturowych oraz empirycznych wynika, że wejście w życie nowych rozwiązań w ramach MSSF 15 spowoduje rozszerzenie wachlarza dotychczas obowiązujących metod wyceny usług długoterminowych oraz jeszcze bardziej zwiększy rolę profesjonalnego osądu w zakresie wyboru metody wyceny usług będących w trakcie realizacji na dzień bilansowy. Oryginalność/Wartość - podjęty w opracowaniu temat stanowi aktualnie dyskutowane zagadnienie będące w trakcie przebudowy merytorycznej. Prognozuje się, że proponowane zmiany wywołają zmiany w podejściu do wyceny usług długoterminowych głównie w branżach: informatycznej, budowlano-montażowej oraz telekomunikacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this paper is to present services as a long-term services along with current methods of their valuation on the balance sheet date, and the presentation of planned changes to the identification and valuation services analyzed contained in the International Financial Reporting Standard 15 (MSSF15) "Revenue from Contracts with Customers". Design/Methodology/Approach - the paper used techniques in comparative analysis with the method of synthesis. Findings - the study and empirical literature suggests that the entry into force of the new solutions under IFRS 15 would broaden the range of previously existing methods of valuation of long-term services and further strengthen the role of professional judgment in the selection of valuation methods services that are in progress at the balance sheet date. Originality/Value - undertaken to develop topic is currently being debated issue in the process of remodeling the merits. It is predicted that the proposed changes will trigger changes in the approach to the valuation of long-term services primarily in the following industries: information technology, construction and assembly, and telecommunications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Helin A., Bernaziuk A. (2003), Kontrakty długoterminowe, ODDK Gdańsk, Gdańsk.
  2. www.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu/1,1,6744,sekcja-j-uslugi-w-zakresie-informacji-i-komunikacji.html#sekcja (16.12.2013 r.).
  3. Kontrakty długoterminowe (2004), red. I. Sobańska, Difin, Wrocław.
  4. Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem usługowym (2007), red. R. Kowalak, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2011), SKwP w Polsce, Warszawa.
  6. Revenue from Contracts with Customers, Exposure Draft ED/2011/6.
  7. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic (2003), red. K. Świderska, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu