BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koczar Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Proces formalizacji odpowiedzialności kierownictwa za rachunkowość podmiotu gospodarczego w rosyjskim prawie bilansowym
The Process of Formalising the Responsibility for Accounting Assumed by Management of Business Entities in the Russian Accounting Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 115-122, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie, Rachunkowość, Prawo bilansowe, Odpowiedzialność, Kadra kierownicza
Management, Accounting, Balance law, Responsibility, Managerial staff
Note
streszcz., summ..
Country
Rosja
Russia
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza procesu normowania odpowiedzialności za rachunkowość zarządzających podmiotami gospodarczymi w Rosji. Metodologia badania - przedmiotem badań była rosyjskojęzyczna literatura oraz regulacje prawne. Jako metody badawcze zostały zastosowane wnioskowanie przez analogię oraz analiza porównawcza. Wynik - w zakresie odpowiedzialności ponoszonej przez kierownictwo podmiotu gospodarczego zaszły znaczące zmiany. Jednak analiza odpowiedzialności za rachunkowość pozwala stwierdzić, że narzucone prawem bilansowym normy są nadal niejasne. Niejasne są również, określone prawem bilansowym, relacje między kierownikiem podmiotu a księgowymi. Oryginalność/Wartość - przeprowadzenie krytycznej analizy zmian rosyjskiego ustawodawstwa i identyfikacja aktualnego zakresu odpowiedzialności zarządzających podmiotami gospodarczymi za rachunkowość. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is to analyse the process of standardising the responsibility for accounting assumed by management of business entities in Russia. Design/Methodology/Approach - the subject of the research included the Russian language literature and legal regulations. Reasoning by analogy and comparative analysis were employed as research methods. Findings - significant changes have occurred in the sphere of responsibility assumed by the management of a business entity. However, on the basis of the analysis of the responsibility for accounting it can be stated that the standards imposed by the accounting law are still unclear. Also the relations between the entity manager and accountants, defined in the accounting law, remain vague. Originality/Value - the completion of a critical analysis of changes in the Russian legislation and the identification of the current scope of responsibility for accounting assumed by management of business entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Фeдepальный закoн "O бухгалтepcкoм учeтe" oт 21 нoябpя 1996 № 129-ФЗ.
 2. Фeдepальный закoн oт 06.12.2011 № 402-ФЗ "O бухгалтepcкoм учeтe".
 3. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Пoлoжeниe o coциалиcтичecкoм гocудаpcтвeннoм пpoизвoдcтвeннoм пpeдпpиятии oт 4.10.65 № 731, c измeнeниями oт 11.04.1985 N 299 - CП CCCP, 1985, № 13
 5. Пoлoжeниe "O бухгалтepcких oтчётах и баланcах" oт 29.06.79 № 633 (peд. oт 22.10.90).
 6. Пocтанoвлeниe Coвмина ЗCPP oт 24.01.80 Nr 59 "O мepах пo coвepшeнcтвoванию opганизации бухгалтepcкoгo учёта и пoвышeнии eгo poли в pациoнальнoм и экoнoмичecкoм иcпoльзoвании матepиальных, тpудoвых и финанcoвых pecуpcoв".
 7. Пoлoжeниe o главных бухгалтepах.
 8. Пoлoжeниe o бухгалтepcкoм учётe и oтчётнocти, oт 20.03.92, № 10.
 9. Пoлoжeниe "O бухгалтepcких oтчётах и баланcах" oт 29.06.79 № 633 (peд. oт 22.10.90).
 10. Пocтанoвлeниe Coвмина ЗCPP oт 24.01.80 № 59 "O мepах пo coвepшeнcтвoванию opганизации бухгалтepcкoгo учёта и пoвышeнии eгo poли в pациoнальнoм и экoнoмичecкoм иcпoльзoвании матepиальных, тpудoвых и финанcoвых pecуpcoв".
 11. Пoлoжeниe пo бухгалтepcкoму учёту "Учётная пoлитика пpeдпpиятия", ПБУ 1/1994, oт 28.07.94 № 100.
 12. Пoлoжeниe пo бухгалтepcкoму учёту "Учётная пoлитика opганизации", ПБУ 1/98, oт 9 дeкабpя 1998 г. № 60н.
 13. Пoлoжeниe пo бухгалтepcкoму учёту "Учётная пoлитика opганизации", ПБУ 1/2008, oт 06.10.2008 № 106н.
 14. Пoлoжeниe пo вeдeнию бухгалтepcкoгo учёта и бухгалтepcкoй oтчётнocти в Poccийcкoй Фeдepации oт 29.07.1998 p., № 34н.
 15. Słownik języka polskiego, PWN, www.sjp.pwn.pl (04.02.2015).
 16. Słownik poprawnej polszczyzny (1995), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Закoн PCФCP oт 25.12.90 № 445-I "O пpeдпpиятиях и пpeдпpиниматeльcкoй дeятeльнocти".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu