BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obrzeżgiewicz Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Metody wyceny roślinnej produkcji w toku na przykładzie rzepaku - analiza porównawcza
Valuation Methods of Plant Production in Progress on the Example of Rape - Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 139-150, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość rolna, Wycena, Analiza porównawcza, Wartość godziwa
Agricultural accountancy, Valuation, Comparative analysis, Fair value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem wyceny roślinnej produkcji w toku oraz przedstawienie i porównane dwóch rodzajów wyceny - wyceny według wartości godziwej oraz według kosztu historycznego. Metodologia badania - realizacja celu została wsparta metodą krytycznej analizy literatury (polskiej i zagranicznej) z zakresu wyceny roślinnych aktywów biologicznych. W badaniach empirycznych zastosowano metodę analizy porównawczej oraz metodę symulacji. Wynik - wycena roślinnej produkcji w toku według wartości godziwej w adekwatny sposób odzwierciedla zdolność rośliny do generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. Jednak zarówno wycena według wartości godziwej, jak i według kosztu historycznego nie odzwierciedla ryzyka specyficznego dla prowadzenia działalności rolniczej. Oryginalność/Wartość - artykuł zwraca uwagę na kluczową kwestię rachunkowości rolniczej. Wartością dodaną niniejszej publikacji jest porównanie powszechnie stosowanych metod wyceny roślinnej produkcji w toku na podstawie symulacji wyceny 1 hektara plantacji rzepaku oraz ocena przydatności wybranych metod wyceny roślinnej produkcji w toku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of paper is to draw attention to the problem of valuation of plant production in progress and present (compared) the two types of valuation - the fair value and historical cost. Design/Methodology/Approach - the implementation of the method was supported by a critical analysis of the literature (Polish and foreign) in the field of biological asset valuation. The empirical research used method of compare and simulation. Findings - valuation of plant production in progress of the fair value adequately reflects the ability of plants to generate future economic benefits. However, both the measurement at fair value and historical cost doesn't reflect the specific risks of agricultural activities. Originality/Value - article draws attention to the key issue of agricultural accounting. The added value of this publication is to compare the commonly used valuation methods of plant production in progress based on valuation 1 hectare plantation rape and to assess the usefulness of selected valuation methods of plant work in progress. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argiles J.M., Blandon J.G., Monllau T. (2009), Fair Value and Historic Cost Accounting of Biological Assets, Working Papers in Economics, University of Barcelona, Barcelona.
 2. Argilés J.M. and Slof J. (2001), New opportunities for farm accounting, European Accounting Review, 10(2).
 3. Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A. (2011), Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według MSR 41 Rolnictwo, J. Agribus. Rural Dev. 4(22).
 4. Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych w sprawozdaniu finansowym według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (2011), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 64 (120), SKWP, Warszawa.
 5. Helin A. (2008), Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu?, "Gazeta Prawna" nr 09.
 6. Kiziukiewicz T. (2009), MSR 41. Rolnictwo, Difin, Warszawa.
 7. Kovanicová D. (2003), Problems of valuation in the light of modern financial accounting, w: Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska, VŠE, Praga.
 8. Laskowska E. (2013), Wycena rolniczej produkcji w toku. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 9. Ludwiczak J. (1989), Rachunkowość rolnicza, Skrypty Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 345, Wrocław.
 10. Michaluk K. (2013), Ewidencja księgowa w jednostkach prowadzących działalność rolniczą, "Biuletyn Głównego Księgowego - Serwis Finansowo-Księgowy" nr 18 (186).
 11. Nadolna B., Rydzewska-Włodarczyk M. (2009), Księgowe ujęcie aktywów biologicznych, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis", Szczecin.
 12. Obrzeżgiewicz D. (2015), Identyfikacja ryzyka w działalności gospodarstw rolnych dla potrzeb rachunkowości, w: Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce, red. B. Borusiak, K. Pająk, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 13. Penttinen M., Latukka A., Meriläinen H., Salminen O. and Uotila E. (2004), IAS fair value and forest evaluation on farm forestry, w: Proceedings of Human dimension of family, farm and community forestry international symposium.
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE, 29.11.2008, nr L 320.
 15. Sedlácek J. (2010), The methods of valuation in agricultural accounting, "Agricultural Economics - Czech" no. 56.
 16. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j. DzU 2006, nr 136, poz 369.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 18. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR), (2015), http://kalkulacje.wodr.poznan.pl/rzepak1.htm (30.03.2015 r.).
 19. Wszelaki A. (2012), Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. A. Kostur, H. Buk, "Studia Ekonomiczne UE w Katowicach" nr 126, Katowice.
 20. Wyszkowska Z. (2006), Rachunkowość w przedsiębiorstwach rolniczych, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu