BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Prace badawczo-rozwojowe w aspekcie organizacji rachunkowości
Works of Research and Development in the Aspect of Organization of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 151-157, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Placówki badawczo-rozwojowe, Polityka rachunkowości, Rachunkowość
R&D facility research, Accounting policy, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak zorganizować rachunkowość w zakresie prac badawczo-rozwojowych na potrzeby ich identyfikacji, wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym? Metodologia badania - w artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, regulacji prawa bilansowego, obserwacje praktyki gospodarczej oraz wnioski wynikające z prowadzonych badań w zakresie identyfikacji, wyceny i prezentacji prac badawczo-rozwojowych w sprawozdaniu finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rachunkowości. Wynik - efektem prowadzonych badań jest określenie rodzaju czynności (procedur działania) podejmowanych w ramach organizacji rachunkowości przez podmioty gospodarcze realizujące prace badawczo-rozwojowe w aspekcie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Oryginalność/Wartość - brak kompleksowego opracowania dotyczącego organizacji rachunkowości w podmiotach gospodarczych realizujących prace badawczo-rozwojowe. Indywidualny charakter prac badawczo-rozwojowych wymaga przyjęcia indywidualnej polityki rachunkowości zapewniającej prawidłową identyfikację, wycenę i prezentację rezultatów prac badawczo-rozwojowych w sprawozdaniu finansowym, co z kolei determinuje konieczność określenia procedur działania w ramach organizacji rachunkowości uwzględniających specyfikę tych prac. (abstrakt oryginalny)

Purpose - aim of this article is an attempt to answer the question of how to organize the accounting for work of research and development for the purpose of their identification, measurement and presentation? Design/Methodology/Approach - in the article uses the literature analysis, accounting laws observations of business practice, and conclusions from the research on the identification, measurement and presentation works of research and development in the financial statements, with particular emphasis on accounting policy. Findings - the result of the study is to determine the type of activities ( procedures) undertaken in the aspect of accounting for business organizations carrying out works of research and development in terms adopted the accounting policy (identification, measurement and presentation of financial statements). Originality/Value - lack of a comprehensive elaboration on the organization of accounting in business entities carrying out works of research and development. Individual character of the works of research and development requires the adoption of individual accounting policy, which in turn determines the need to define procedures in the framework of the accounting organization specific to these works. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  2. Kiziukiewicz T. (2002), Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
  3. Piotrowska K. (2012), Prace badawczo-rozwojowe a polityka rachunkowości, w: Zawartość informacyjna polityki rachunkowości, red. H. Żukowska, B. Sawicka, Wyd. KUL, Lublina.
  4. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
  5. Winiarska K. (2011), Organizacja rachunkowości, PWE, Warszawa.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu