BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ewolucja międzynarodowych i polskich regulacji w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych
Evolution of the International and Polish Accounting Regulations About Financial Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 181-188, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Instrumenty finansowe, Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial instruments, Accounting, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest wskazania przemian, jakie nastąpiły w regulacjach rachunkowości instrumentów finansowych. Uwzględniono okres od momentu utworzenia oddzielnych regulacji dla instrumentów finansowych do chwili obecnej. Wskazano obszary najważniejszych zmian w tym okresie. Metodologia badania - analiza regulacji rachunkowości w zakresie instrumentów finansowych (MSR/MSSF i polskie regulacje) w zakresie zmian, jakie zaistniały od końca XX wieku. Wynik - regulacje rachunkowości odnoszące się do instrumentów finansowych, pomimo stosunkowo krótkiej historii, podlegały nieustannym modyfikacjom i zmianom. Nieustannie prowadzone były prace nad wypracowaniem takich rozwiązań, które sprostałyby wymogom zmieniającego się otoczenia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present of transformations that have occurred in the regulation of financial instruments accounting. Includes the period from the establishment of separate regulations for financial instruments to date. Areas most important changes in this period. Design/Methodology/Approach - the comparative analysis of financial instruments' accounting regulations (IAS/IFRS, polish regulations) with reference to the changes that have occurred since the end of the 20th century. Findings - in spite of the relatively short history, accounting regulations about financial instruments were undergo to unceasing modifications and changes. Work was carried out on solutions that would meet the requirements of a changing economic environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chan S. (2010), From IAS 39 to IFRS 9: More than Just a Name Change, "By all Accounts", July 2010, www.hkicpa.org.hk/file/media/section2_becomea_hk_cpa/recog-oversea-bodies/useful-article/namechange. pdf.
  2. Czajor P. (2013), Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa.
  3. IFRS 9 Financial Instruments, www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs9.
  4. International Accounting Standards, 1999, 2004.
  5. International Financial Reporting Standards, 2007, 2011, 2013.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013), SKwP, Warszawa.
  7. Rachunkowość instrumentów finansowych. Standardy, interpretacje, objaśnienia stosowania, uzasadnienia wniosków, wytyczne implementacyjne (2004), SKwP, Warszawa.
  8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001, nr 149, poz. 1674; DzU 2008, nr 228, poz. 1508, z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591; t.j. DzU 2002, nr 76, poz. 694, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu