BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulik-Górecka Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Konsekwencje zabezpieczania przepływów pieniężnych dla całkowitego dochodu w świetle zmian regulacji MSR/MSSF
The Comprehensive Income Consequences of Cash Flow Hedge According to IFRS
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 189-196, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Dochody, Rachunkowość, Przepływy pieniężne, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
International Accounting Standards (IAS), Income, Accounting, Cash flows, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie regulacji MSSF 9 w zakresie stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla zabezpieczania przepływów pieniężnych. Metodologia badania - zastosowane narzędzia badawcze obejmują w szczególności analizę aktów prawnych oraz dostępnej literatury przedmiotu. Wynik - nadrzędnym celem zmian międzynarodowych regulacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń owości powinno być zaspokojenie potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdania. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów zawierającym efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych należy prezentować strategię zarządzania ryzykiem oraz sposób ustalenia ekonomicznej zależności pomiędzy pozycjami zabezpieczanymi a instrumentami zabezpieczającymi. Oryginalność/Wartość - w artykule zamieszczono krytykę proponowanych w MSSF 9 ograniczeń ujawnień w zakresie rachunkowości zabezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main objective of the paper is to describe the legal rules of cash flow hedge regarding new IFRS 9. Design/Methodology/Approach - the research methods consisted of analysis of the legal regulations and the literature of the subject. Findings - in the first section of the paper the author has presented the issue of comprehensive income. Afterwards, the main hedge accounting determinants have been described. In the last part of article the financial report consequences of cash flow hedging have been explained including recent law changes about assessment of effectiveness. Originality/Value - the recent changes of accounting regulations aims to provide a better link between an entity's risk management strategy, the rationale for hedging and the impact of hedging on the financial statements. However, the author has critised that the obligations about hedge accounting disclosures have been decreased. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Althoff J., Feygina Y. (2010), MSSF 9 Instrumenty finansowe, "Aktualności MSSF" nr 80, PriceWaterhouseCoopers, grudzień 2009/styczeń 2010.
 2. Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego - wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 56, Szczecin.
 3. Biuletyn MSSF (2012), Wydanie 02/2012, lipiec, www.deloitte.pl.
 4. Grabiński K. (2012), Forma i miejsce prezentacji kategorii wynikowych w sprawozdaniu finansowym - problemy interpretacyjne, w: Stabilność system finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, tom I, red. J. Osiatyński, Wydawnictwo WSFiP w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 5. Grabiński K. (2013), Koncepcje wyniku finansowego, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, red. B. Micherda i M. Andrzejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Hadyniak B. (2010), O niepewności, potrzebach i ryzyku, w: Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 7. Hedge Accounting under IFRS (2014), Ernst&Young, February.
 8. IASB completes Phase 1 of IFRS 9: Financial Instruments - Classification and Measurement, Ernst&Young, "IFRS Outlook" nr 89.
 9. IFRS 9 Financial Instruments (2012), july 2012, www.ifrs.org.
 10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej (2011), SKWP, Warszawa.
 11. MSSF 9, http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2014/ifrs9.pdf.
 12. Strojek-Filus M. (2013), The importance of other comprehensive income for managers in a production entity, "Management Systems in Production Engineering" nr 1 (9).
 13. Sulik-Górecka A. (2011), Sprawozdawcze konsekwencje zabezpieczania ryzyka kursu walutowego, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Szczecin.
 14. Sulik-Górecka A. (2014), Wytyczne polityki zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych dla przykładowego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB w Poznaniu" nr 16, Chorzów.
 15. Woźniak P., Seredyński R. (2010), Rachunkowość zabezpieczeń, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk.
 16. Zarządzanie ryzykiem (2007), red. K. Jajuga, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-20
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu