BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Propozycja wzorcowego planu kont funduszy emerytalnych
The Proposal of Standard Chart of Accounts for Pension Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 197-210, tab., bibliogr. 34 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Fundusze emerytalne, Rachunkowość, Wzorcowy plan kont, Zakładowy plan kont, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension funds, Accounting, Model chart of accounts, Company chart of accounts, Open Pension Funds (OPF)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest prezentacja polityki rachunkowości funduszy emerytalnych, w tym zasad: prowadzenia ksiąg rachunkowych, konstruowania planu kont oraz sprawozdawczości funduszy. Metodologia badań - w opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia obowiązujących regulacji, analizę krytyczną dokumentacji wewnętrznej w badanych funduszach oraz wnioskowanie. Wynik - w artykule opisano specyfikę systemu rachunkowości funduszy emerytalnych. Omówiono zasady konstruowania, strukturę i zakres zakładowego planu kont funduszy emerytalnych jako podstawowego narzędzia realizacji polityki rachunkowości funduszu. Oryginalność/Wartość - na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnej literatury i przepisów prawnych oraz materiałów źródłowych zaproponowano wzorcowy wykaz kont dla funduszy emerytalnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this study is to the accounting principles of the pension fund. Design/Methodology/Approach - the used research methods: studying literature and regulations, critical analysis of internal documentation in the audited funds. Findings - this article discusses the principles of construction as well as the structure and the scope of a chart of accounts for pension funds, which is the primary tool for implementing the accounting principles of the fund. Originality/Value - based on an analysis of the available literature, the legal regulations as well as internal materials from pensions funds, the article proposed a standard chart of accounts for pension fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Garstecki D. (2011), Problem wyceny i ewidencji instrumentów pochodnych w warunkach zmienności rynków finansowych, Zeszyty Naukowe nr 191, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 2. Garstecki D. (2011), Wycena i ewidencja księgowa opcji finansowych w: Problemy sporządzania i badania sprawozdań finansowych w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych, Materiały na konferencję, VII Ogólnopolska Konferencja Zawodowa, KIBR, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Garstecki D. (2012), Metody pomiaru efektywności zabezpieczenia w rachunkowości, w: Za i przeciw wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 126, Katowice.
 4. Garstecki D. (2014), Koncepcja "Sprawozdania z instrumentów finansowych" (SFI) jako narzędzia ochrony interesu publicznego, w: Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej, red. P. Mućko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 832, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 71, Szczecin.
 5. Garstecki D., Kamela-Sowińska A. (2014), Rachunkowość instrumentów finansowych, Materiały Dydaktyczne nr 282, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Garstka M. (2012), Zarządzanie kosztami a jakość sprawozdania finansowego w świetle wymogów ustawy o rachunkowości, w: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. J. Chluska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 7. Kamela-Sowińska A. (2014), Rynek finansowy i jego cechy, w: Garstecki D., Kamela-Sowińska A., Rachunkowość instrumentów finansowych, Materiały Dydaktyczne, nr 282, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Kiedrowska M. (2012), Rachunkowość ubezpieczeniowa, w: Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. Kowalczyk M., Szczepankiewicz E. (2011), Konto księgowe jako podstawa ewidencji operacji gospodarczych w rachunkowości jednostki gospodarczej, w: Podstawy rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 10. Kowalczyk M., Szczepankiewicz E. (2015), Konto księgowe jako podstawowe urządzenie ewidencjonowania operacji gospodarczych, w: Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, red. A. Kamela-Sowińska, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, DzU nr 13, poz. 91, z późn. zm.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych, DzU nr 17, poz. 131.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych, DzU nr 51, poz. 493.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, DzU nr 248, poz. 1847.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych, DzU poz. 1209.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte w rejestrze, oraz zasad sporządzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty, DzU nr 55, poz. 451, z późn. zm.
 17. Szczepankiewicz E.I. (2009), Sprawozdanie finansowe funduszu emerytalnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 542, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 18, Szczecin.
 18. Szczepankiewicz E.I. (2012), Rachunkowość otwartych funduszy emerytalnych, w: Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, red. W. Gabrusewicz, SKwP, Warszawa.
 19. Szczepankiewicz E.I. (2012), Rachunkowość funduszy inwestycyjnych, w: Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, red. W. Gabrusewicz, SKwP, Warszawa.
 20. Szczepankiewicz E.I. (2013), Wpływ jakości konstrukcji zakładowego planu kont na jakość sprawozdawczości w instytucji zbiorowego inwestowania, w: Problemy zapewnienia jakości sprawozdawczości i audytu w jednostkach gospodarczych, red. E.I. Szczepankiewicz, Zeszyty Naukowe nr 2 (10), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 21. Szczepankiewicz E.I. (2014), Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa.
 22. Szczepankiewicz E.I. (2014), Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa.
 23. Szczepankiewicz E.I. (2014), Zakładowy plan kont jako narzędzie realizacji zasad (polityki) rachunkowości funduszu inwestycyjnego, "Studia Oeconomica Posnaniensia" vol. 2, no. 5 (66), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 24. Szczepankiewicz E.I. (2015), Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw nimi zarządzających w przykładach i zadaniach, Materiały Dydaktyczne nr 291, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 25. Szczepankiewicz E.I. (2015), Rachunkowość OFE oraz towarzystw nimi zarządzających w przykładach i zadaniach, Materiały Dydaktyczne nr 295, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 26. Szczepankiewicz E.I. (red.), (2015), Rachunkowość banków w przykładach i zadaniach, Materiały Dydaktyczne nr 296, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 27. Szczepankiewicz E.I. (2015), Propozycja wzorcowego planu kont Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, w: Rachunkowość Warta Poznania, red. M. Remlein, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 28. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2010, nr 34, poz. 189, nr 127, poz. 858, nr 182, poz. 1228, z 2011 nr 75, poz. 398 ze zm.
 29. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, DzU nr 116, poz. 1205, z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, t.j. DzU 2014, poz. 157.
 31. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 32. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
 33. Zakładowy Plan Kont Funduszu Emerytur Pomostowych (2010), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
 34. Zakładowy Plan Kont Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (2009), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu