BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Jurewicz Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Koncepcje ujmowania przychodów w systemie rachunkowości - stan obecny i proponowane zmiany
Concepts of Revenue Recognition Accounting System - Current and Proposed Changes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 211-223, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Przychody, Wynik finansowy, Sprawozdanie finansowe
Revenue, Financial performance, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie różnych koncepcji ujmowania przychodów w systemie rachunkowości oraz ich zastosowania w regulacjach sprawozdawczości finansowej - polskich i międzynarodowych. Metodologia badania - artykuł powstał na bazie studiów literaturowych i analizy regulacji polskiego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Wynik - uporządkowano zasady ujmowania przychodów w systemie rachunkowości mające na celu uzyskanie porównywalności danych finansowych. Oryginalność/Wartość - dokonano kompleksowej analizy problemu ujmowania przychodów w systemie rachunkowości w świetle jej teoretycznych koncepcji oraz propozycje zmian rozwiązań praktycznych w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present different concepts of recognition and measurement of income in the accounting system and their applications in financial reporting regulations - Polish and international. Design/Methodology/Approach - this article is based on literature studies and analysis of Polish accounting law and International Financial Reporting Standards (IFRS). Findings - indication of principles for recognizing revenue in the accounting system in order to obtain comparable data. Originality/Value - make a comprehensive analysis of the problem of recognition of revenue in the accounting system in the light of the theoretical concepts and practical solutions proposed changes in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. DISCUSSION PAPER, Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers (2008), IASB, odczyt ze strony internetowej www.ifrs.com (12.03.2015 r.).
 3. Discussion Paper. Snapshot: Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers (2008), IASB, www.ifrs.com (12.03.2015 r.).
 4. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. IFRS 15 (2014), www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15 (26.03.2015 r.).
 6. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, Project Summary and Feedback Statement, May 2014, www.ifrs.org (22.03.2015 r.).
 7. MSR 18 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU L 320, 29.11.2008, p.1, tekst skonsolidowany 17.06.2014, http://eur-lex.europa.eu (26.03.2015 r.).
 8. Revenue from Contracts with Customers(Topic 606) Accounting Standards Update (2014), Financial Accounting Standards Board, www.fasb.org (22.03.2015 r.).
 9. Revenue from Contracts with Customers, Cover paper-issues emerging from TRG discussions, (2015), www.ifrs.org (28.03.2015 r.).
 10. Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 8 (115), SKwP, Warszawa.
 11. The Joint Transition Resource Group for Revenue Recognition (TRG) (2015), www.iasplus.com/en/projects/ narrow-scope/ifrs-15-clarification (26.03.2015 r.).
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu