BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Regulacje rachunkowości jednostek mikro nieprowadzących działalności gospodarczej
Accounting Regulations for Micro Entities not Conducting Business Activities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 225-233, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Organizacje pozarządowe
Accounting, Small enterprises accounting, Micro-enterprise, Non-governmental organisation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - w artykule zdefiniowano jednostki mikro według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie o rachunkowości oraz zinterpretowano pojęcie jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Wskazano szczególne rozwiązania dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej wynikające z prawa bilansowego, podając przykłady ich zastosowania oraz ich implikacje w ewidencji i sprawozdawczości finansowej. Metodologia badania - przy pisaniu artykułu wykorzystano studia literaturowe, metody porównawcze i doświadczenie autora. Wynik - określono zakres jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej regulowanych ustawę o rachunkowości. Oryginalność/Wartość - w nowej wersji ustawy o rachunkowości wprowadzono pojęcie jednostki mikro i do tej grupy zaliczono jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the article defines micro entities according to the Freedom of Economic Activity Act and the Accounting Act as well as interprets the concept of entities not conducting business activities as described in the Act on Public Benefit and Volunteer Work The paper presents particular solutions for these entities, resulting from the balance sheet law, giving examples of their use as well as their implications in accounting records and financial reporting. Design/Methodology/Approach - literature studies, comparative methods, author's own experience. Findings - the paper determines the scope of entities not conducting business activities that are subject to the Accounting Act. Originality/Value - the new version of the Accounting Act introduces the concept of micro entities, which also includes entities not conducting business activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jankowski M. (2008), Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego, "Ekonomia Społeczna" teksty 2008, nr 7, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
  2. Krawiec W., Kubiak D. (2011), Wybrane aspekty rachunkowości organizacji pozarządowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 41, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  3. Mucha M. (2013), Organizacje pożytku publicznego, Fundacje i stowarzyszania w roli podatnika, Unimex, Wrocław.
  4. Nawrocki R. (2015), Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń, ODDK, Gdańsk.
  5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU nr 173, poz. 1808, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, t.j. DzU 2014, poz. 118.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu