BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Informacje uzupełniające w sprawozdaniu finansowym jednostki sektora samorządu terytorialnego
Supplementary Information in the Financial Reporting of the Local Government Sector Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 237-243, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Rachunkowość sektora publicznego
Financial statements, Local government, Public finance, Public sector accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie zakresu informacji uzupełniających prezentowanych przez jednostki sektora samorządu terytorialnego. Metoda badania - analiza istniejących przepisów, analiza literatury, analiza sprawozdań finansowych. Wynik - należy stwierdzić, iż jednostki generalnie podają w sprawozdaniach finansowych jedynie informacje uzupełniające, które są obligatoryjne (i występują tylko w bilansie), inne informacje odnoszą się głównie do wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Oryginalność/Wartość - artykuł posiada wartość poznawczą, dotyczącą problematyki sprawozdawczości jednostek sektora samorządowego w zakresie informacji uzupełniających. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is to present a scope of supplementary information presented in the financial reporting of the local government sector units. Design/Methodology/Approach - the analysis of prevailing regulations, the analysis of literature, the analysis of the financial reporting. Findings - it must be found that units generally only provide in the financial reporting the supplementary information that is mandatory (in the balance sheet only), other information relation mainly to mutual settlements between units. Originality/Value - the article has cognitive value related to financial reporting of the local government sector units issues on supplementary information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamek-Hyska A. (2014), Art. 32. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, w: Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, red. W. Nowak, C.H. Beck, Warszawa.
  2. Bąk M. (2014), Wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, w: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych, red. M. Cellary, M. Kaczurak-Kozak, C.H. Beck, Warszawa.
  3. Charytoniuk J. (2013), Informacje uzupełniające w sprawozdaniu finansowym za 2012 r., "Rachunkowość Budżetowa" nr 6.
  4. Charytoniuk J. (2013), Powiązanie konta 976 ze sprawozdaniem finansowym, "Rachunkowość Budżetowa" nr 3.
  5. Projekt z 18 listopada 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, www.legislacja.rcl.gov.pl/projekt/16765.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 2013, poz. 289.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. DzU 2013, poz. 885, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu