BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena ryzyka jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Risk Assessment as the Element of Management Control in the Public Finance Sector Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 257-266, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Ryzyko, Samorząd terytorialny, Kontrola zarządcza, Rachunkowość sektora publicznego, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Local government, Management control, Public sector accounting, Risk management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem w systemie kontroli zarządczej. Metodologia badania - analiza zasobów literaturowych oraz regulacji prawnych w zakresie kontroli zarządczej i ryzyka. Wynik - w artykule wskazano na działania niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w jednostce. Oryginalność/Wartość - identyfikacja i analiza ryzyka oraz reakcja na ryzyko mają istotne znaczenie w systemie kontroli zarządczej. Stanowią one właściwe składniki procesu zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to present the risk management process in the management control system. Design/Methodology/Approach - analysis of literature and legal regulations for the management control and risk. Findings - the article pointed out the activities necessary to ensure the proper conduct of the risk management process in the unit. Originality/Value - The identification and analysis of risk as well as the response to risk are important in the management control system. They are the proper elements of the risk management process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Braig S., Gebre B., Sellgren A. (2011), Strengthening risk management in the US public sector, McKinsey& Company.
 2. Frańczuk M. (2011), Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 669, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 42, Szczecin.
 3. Kiziukiewicz T. (2013), Audyt wewnętrzny jako narzędzie oceny kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, "Rozprawy i Studia" T. (CMXLVIII) 874, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Kiziukiewicz T., Szymańska H. (2013), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 5. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0) (2012), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 6. Lewandowski J. (2012), Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej. Komentarz, przykłady, dokumentacja, ODDK, Gdańsk.
 7. Puchacz K. (2010), Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk.
 8. Puchacz K. (2013), Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych. Wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56), ODDK, Gdańsk.
 9. Sola M. (2009), Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Standardy i sposoby praktycznej realizacji, Wydawnictwo MUNICIPIUM SA, Warszawa.
 10. Stachurski W. (2013), Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, ODDK, Gdańsk.
 11. Ţurlea E., Stefănescu A. (2009), Internal audit and risk management in public sector entities, between tradition and actuality, "Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica" 11(1).
 12. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych (2007), Ministerstwo Finansów Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, Warszawa.
 13. Załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 14. Załącznik do Komunikatu nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu