BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowski Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Sytuacja finansowa samorządów w Polsce a nowe zasady limitowania zadłużenia - spojrzenia makroekonomiczne
The Financial Situation of the Local Governments in Poland According to the New Rules if Limiting Debt - the Macroeconomic Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 277-285, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Dług publiczny, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Rachunkowość sektora publicznego
Public debt, Local government, Public finance, Public sector accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem niniejszego opracowania jest próba oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w kontekście obowiązującej od 2014 roku formuły limitowania ich zadłużenia. Oznacza to konieczność uwzględnienia w procesie zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego takich kategorii finansowych jak wynik operacyjny, rentowność działalności, zadłużenie i koszty jego obsługi, a także ocenę kondycji finansowej przez pryzmat rekomendowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników analizy finansowej. Metodologia badania - prezentowane w niniejszym artykule analizy oparte zostały na danych statystycznych publikowanych przez Ministerstwo Finansów. W artykule przedstawiono dług publiczny państwa i samorządów oraz działania zmierzające do ich ograniczenia. Omówione zostały wyniki działań zmierzających do zmniejszenia długu publicznego państwa i mechanizmy dostosowania granic zaciągania kredytów przez samorządy do możliwości ich spłacania, co jest szczególnie ważne u progu finansowania udziału własnego w kosztach inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej. Wynik - rezultatem analiz jest ocena sytuacji finansowej i rozwiązań w zakresie regulacji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na tle długu publicznego Polski i działań zmierzających do jego ograniczenia w warunkach konieczności finansowania kredytowego wkładów własnych w realizację programów perspektywy finansowej 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

The article presents some evidence for the introduction in 2014 of new rules limiting debt of local governments. Statistical analysis of the distribution of the financial results of each group of local governments indicates that the financial situation of some local governments is difficult. The highest back financing possibilities have regional administrative structures. Other groups of local governments have limited possibilities of debt, in the most difficult situation are districts which do not have the possibility of further indebtedness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch E. (2010), Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, LexisNexis, Warszawa.
 2. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K. (2011), Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych, Infos nr 2 z 2011 r, Biuro Analiz Sejmowych.
 3. Kosikowski C. (2010), Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 4. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 78, poz. 483.
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157 poz. 1240.
 6. Wernik A. (2011), Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 7. http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne.
 8. www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/szeregi-czasowe.
 9. http://wpolityce.pl/polityka/139639-polska-splaca-ostatnia-transze-dlugu-gierka-297-milionow
 10. www.rp.pl/artykul/728162.html
 11. dziennik.pl.
 12. www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5185482/Wska%C5%BCniki+_2010-2012_wstep.pdf.
 13. www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-28
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu