BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wakuła Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Informacje finansowe jako podstawa podejmowania decyzji w jednostkach samorządu terytorialnego
Financial Information as a Basis for Making Decisions in Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 287-294, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Informacja, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Podejmowanie decyzji
Information, Local government, Public finance, Decision making
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - próba ukazania znaczenia sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego w podejmowaniu racjonalnych decyzji. Metodologia badań - analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych dotyczących sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego. Wynik - sprawozdania finansowe i budżetowe, które sporządzane są przez jednostki samorządu terytorialnego zawierają wiele wad i nie w pełni służą podejmowaniu właściwych decyzji. Oryginalność/Wartość - wskazanie na możliwość stosowania nowego narzędzia, które dostarczyłoby trafnej i rzetelnej informacji dla celów zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - an attempt to determine the importance of reporting of units of territorial government in making rational decisions. Design/Methodology/Approach - the analysis of the subject literature and legal acts concerning financial reporting of units of territorial government. Findings - financial and budgetary reports made by units of territorial government contain a lot of drawbacks and do not always serve a purpose of making right decisions. Originality/Value - indication of a possibility to apply new tools that would provide accurate and solid information for management goals in units of territorial government. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamek- Hyska D. (2013), Sprawozdania budżetowe jako element zarządzania finansami w jednostce samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 6/2, Szczecin.
 2. Adamska M. (2005), Zarządzanie kosztami działań- propozycja rozwiązań dla małych przedsiębiorstw, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" nr 2.
 3. Budżet zadaniowy w teorii i praktyce (2012), red. Winiarska K, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 4. Czermiński A., Czapniewski M. (1995), Organizacja procesów decyzyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 6. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe. Narzędzie, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.
 7. Filipiak B. (2009), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 8. Hass-Symotiuk M. (2006), Sprawozdawczość budżetowa, w: Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 9. Kozyra B.(2006), Skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego za 2005 rok (wybrane zagadnienia), "Finanse Komunalne" nr 10.
 10. Kożuch A.J. (2009), Zmiany w rachunku kosztów i ich wpływ na sprawność i efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" nr 23, Ostrołęka.
 11. Nowak W.A. (1998), Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, PWN, Warszawa.
 12. Postuła M. (2013), Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym - nowe rozwiązania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin.
 13. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych (2014), red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pastwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pastwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020.
 16. Rutkowski A. (2000), Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 17. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Sawicki K. (2002), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław.
 19. Sobieszekoda-Gołąbek Z. (2007), Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" nr 1-2.
 20. Sterniczek H. (1980), Decyzje w organizacji gospodarczej, Warszawa.
 21. Świderska G.K. (2003), Sprawozdania finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU z 2013, poz. 330, z późn. zm.
 24. Waśniewski T., Skoczylas T. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 25. Winiarska K, Wołoszyn A.J. (2002), Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu