BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zienkiewicz Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Rachunkowość a kontrola zarządcza w samorządowych jednostkach oświatowych systemu finansów publicznych w Polsce
Accounting and Management Control in Local Government Educational Units of the Public Finance System in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 295-302, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość zarządcza, Kontrola zarządcza, Finanse publiczne, Rachunkowość sektora publicznego, Oświata
Public finance sector, Management accounting, Management control, Public finance, Public sector accounting, Education
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - za cel artykułu przyjęto ukazanie systemu rachunkowości jednostek oświatowych samorządu terytorialnego w aspekcie rachunkowości zarządczej. W szczególności ukazanie realizacji obowiązku z zakresu kontroli zarządczej wśród tych jednostek. Metodologia badania - artykuł powstał poprzez zastosowanie metody badania dokumentów, przeglądu literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz kontroli zarządczej w ramach systemu finansów publicznych. Ponadto przeprowadzono badanie dotyczące publikacji oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych. Wynik - głównym ryzykiem jakie istnieje w jednostkach oświatowych może być fakt braku znajomości przepisów dotyczących kontroli zarządczej przez kierowników jednostek. Oryginalność/Wartość - artykuł porusza problem istniejący w jednostkach oświatowych a dotyczący realizacji obowiązków wynikających z wprowadzonej do jednostek sektora finansów publicznych kontroli zarządczej. Może być zalążkiem do dalszych badań w tym zakresie nie tylko w zakresie oświaty ale innych samorządowych jednostek organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article was the approximation of the accounting system of local government educational institutions in terms of management accounting. In particular, showing execution of the obligation in the field of management control of these units. Design/Methodology/Approach - this article was written by using the method of examination of documents, review of the literature in the field of financial accounting, management accounting and management control in the context of the public finance system. In addition, the study on the publication of statements about the condition of management control in the educational units has been conducted. Findings - the main risk that exists in the educational units may be the lack of knowledge of the rules relating to the management control by the heads of the units. Originality/Value - the article discusses the existing problem in the educational units relating to execution of duties arising from management control introduced to the public finance sector. It can be the nucleus for further research in this area, not only in education but other local government units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A. (2014), Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
 5. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 luty 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 2, poz. 11.
 6. Nita B. (2008), Ewolucja rachunkowości zarządczej: od rachunku kosztów do strategicznej rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Rachunkowość a controlling" nr 14.
 7. Nowak E. (2012), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 r., DzU poz. 119.
 9. Strąk T. (2012), Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. DzU 2013, poz. 885, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. DzU 2004, nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu