BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Prezentacja kosztów działalności wytwórni betonów na potrzeby zarządzania
Presentation of Operating Costs of Concrete Plant for Management Purposes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 313-321, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Materiały budowlane, Zakładowy plan kont, Koszty działalności gospodarczej
Building materials, Company chart of accounts, Economic activities costs
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie prezentacji kosztów działalności zaplecza budowy na przykładzie wytwórni betonów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologia badania - w publikacji zostały wykorzystane materiały w zakresie ewidencji kosztów działalności wytwórni betonów. Przeprowadzono analizę dostępnej literatury w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz dokonano analizy zakładowych planów kont na potrzeby ujmowania kosztów działalności produkcyjnej z uwzględnieniem zaplecza budowy. Wykorzystano własne doświadczenia w tworzeniu i wdrożeniu zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach, w tym budowlano-montażowych. Również dokonano analizy własnych dotychczasowych wdrożeń w tym zakresie i współpracy z kadrą menedżerską przedsiębiorstw. Wynik - przedstawiono zakres kosztów działalności wytwórni betonów oraz sposób ujmowania tych kosztów w zakładowym planie kont. Oryginalność/Wartość - w artykule przedstawiono własne rozwiązanie, które opracowano dla jednej z wytwórni betonów i przedstawiono jego wpływ na rozwój systemu informacyjnego zarządzania w tym przedsiębiorstwie. Przedstawione w artykule rozwiązanie może służyć doskonalenia rachunku kosztów innych wytwórni betonów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - purpose of the presentation is presentation of operating costs of building facilities on the example of concrete plant for the needs of enterprise management. Design/Methodology/Approach - in the publication were used materials concerning the accounting of concrete plant operating costs. An analysis of the available literature on accounting of construction and assembly companies and an analysis of chart of accounts was conducted for the purpose of presentation of the operational costs of production activities, taking into account facilities construction. Author's own experience in the development and implementation of chart of accounts, including construction and assembly companies, was used in the paper. The analysis of own implementations and cooperation with the management staff of enterprises was conducted. Findings - the result is presentation of the operational costs of the concrete plant operating costs and the accounting for these costs in the chart of accounts. Originality/Value - the article presents its own solution, which was developed for one of the concrete factory and shows its impact on the development of management information system in this company. The solution presented in this article can be used to improve costing other concrete plants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kotapski R. (2014), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, Wydawnictwo MARINA, Wrocław.
  2. Paczuła Cz. (2001), Rachunkowość przedsiębiorstw budowlano-montażowych część 2, Polskie Centrum Budownictwa sp. z o.o., Warszawa.
  3. Pałka M. (2009), Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych obowiązujących od 2009 r., wyd. X, Ekpert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
  4. Płoszajski T. (1984), Rachunkowość przedsiębiorstw budownictwa, PWE Warszawa, wyd. III zmienione.
  5. Szuszkowska K., Szuszkowski W., Terebucha E. (1984), Rachunek kosztów przedsiębiorstw budowlanomontażowych, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu