BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koszty w zarządzaniu zakładem gospodarowania odpadami posiadającym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych
Costs in Managerial System for the Waste Disposal Plants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 323-331, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Gospodarka odpadami, Utylizacja odpadów, Przedsiębiorstwo komunalne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunek kosztów, Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
Waste management, Waste utilization, Utility plant, Enterprise management, Cost accounting, Regional Plant for Processing of Municipal Waste
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie metody grupowania kosztów zakładu gospodarowania odpadami dla potrzeb decyzyjnych. Metodologia badania - w artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, wywiad z kierownictwem, indukcja, dedukcja. Wynik - artykuł przedstawia koncepcję zarządzania kosztami zakładu gospodarowania odpadami. Wynikiem przeprowadzonych analiz w tych przedsiębiorstwach było stwierdzenie, że w zakładach gospodarowania odpadami nie stosuje rachunku kosztów dostosowanego dla potrzeb prowadzenia regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (w skrócie RIPOK). Oryginalność/Wartość - efektem badań było opracowanie własnej koncepcji rachunku kosztów dla zakładu gospodarowania odpadami posiadającego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main purpose is a using of cost accounting in decision making in the waste disposal plants. Design/Methodology/Approach - in an article used theoretical and empirical methods. In theoretical part described classification of costs in literature. Empirical methods concentrated on data and information be collected from two Silesian companies (interview with management, induction). Findings - the article presents the concept of cost accounting system for waste disposal plants. This system is conception for decision makers. Originality/Value - this article presents own proposition of cost accounting for decision makers for waste disposal plants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz J. (2012), Zakładowy Plan Kont z komentarzem. Produkcja, handel usługi, ODDK, Gdańsk.
  2. Pałka M. (2013), Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Ekspert, Wrocław.
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, DzU 2013, poz. 21, 888, 1238; 2014, poz. 695, 1101, 1322; 2015, poz. 87, 122.
  4. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU 2005, nr 236, poz. 2008, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2007, nr 39, poz. 251, nr 88, poz. 587; 2013, poz. 1232).
  6. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU 2011, nr 152 poz. 897.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu