BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Koszty utraconych korzyści jako element analizy decyzyjnej na bazie kosztów relewantnych w badaniach rachunkowości zarządczej
Opportunity Costs as Part of the Decision Analysis Based on the Relevant Cost in Management Accounting Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 333-340, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Koszty relewantne, Koszty, Podejmowanie decyzji, Rachunkowość zarządcza, Teoria rachunkowości
Relevant cost, Costs, Decision making, Management accounting, Accounting theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie badań dotyczących przyczyn i warunków pomijania kosztów utraconych korzyści przez decydentów w ramach analizy decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Metodologia badania - artykuł napisano na podstawie wyników badań zawartych w literaturze przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik - w artykule przedstawiono badania w nurcie behawioralnym i psychologicznych koncepcji poznawczych człowieka dotyczące uwzględniania lub pomijania kosztów utraconych korzyści w analizach decyzyjnych z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Oryginalność/ Wartość - w literaturze polskiej brak jest publikacji dotyczących badań w zakresie wykorzystania kosztów utraconych korzyści w analizach decyzyjnych przeprowadzanych na bazie kosztów relewantnych stanowiących przedmiot zainteresowania rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to present the research on the causes and conditions used the opportunity cost by decision-makers in decision analysis based on the relevant costs. Design/Methodology/Approach - article written on the basis of the findings contained in the literature. The method of analysis of the sources. Findings - the article presents research in mainstream behavioral and psychological concepts used opportunity cost in the analysis of decision-making. Originality/Value - the Polish literature, there is no publication on the place of decision analysis using the opportunity cost based on relevant cost in management accounting research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson U.L., Koonce L., Marchant G. (1991), A model of audit judgement: Cognition in a professional context, In Auditing: Advences in Behavioral Research, edited by L. A. Ponemon, and D. R. Gabhart. New York, NY: Springer-Verlag.
 2. Barakrishan R., Sivaramakrishnan K., Sprinkle G.B. (2009), Managerial Accounting, John Wiley &Sons Inc.
 3. Becker S.W., Ronen J., Sorter G.H. (1974), Opportunity costs - An experimental approach, "Journal of Accounting Research" no. 12.
 4. Caplan E.H. (1969), Management Accounting and the Behavioral Sciences, "Management Accounting" vol. 50 (10).
 5. Garrison R.H., Noreen E.W., Brewer P.C. (2010), Managerial Accounting, Thirteenth ed., McGraw-Hill Irwin.
 6. Hoskin R. (1983), Opportunity cost and behavior, "Journal of Accounting Research" no. 21.
 7. Jaruga A., Nowak W., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
 8. Jiambalvo J. (2010), Managerial Accounting, 4e, John Wiley and Sone Inc.
 9. Kaplan R.S. (1984), Evolution of Management Accounting, "The Accounting Review" July.
 10. Karmanska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 11. Kozielecki J. (2006), Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 12. Marchant G. (1989), Analogical reasoning and hypotthesis generation in auditing, "The Accounting Review" (July).
 13. Marchant G., Robinson J., Anderson U. and Schadewald M. (1991), Analogical transfer and expertise in legal reasoning, "Organisanotional behavior and Human Decision Processes" no. 48.
 14. Nelson M. (1993), The effects of error frequency and accounting knowledge on error diagnosis in analitical review, "The Accounting Review" (Oktober).
 15. Neumann B.R., Friedman L.A. (1978), Opportunity costs: Further evidence through an experimental replication, "Journal of Accounting Research" no. 16.
 16. Northcraft G., Neale M. (1986), Opportunity costs and the framing of resource allocation decisions, "Organizational Behavior and Human Decision Processes" no. 37.
 17. Rachunkowośc zarządcza i rachunek kosztów (2003), red. G. Świderska, Difin, Warszawa.
 18. Vera-Munoz S.C. (1998), The effects of accounting knowledge and context on the omission of opportunity costs in resource allocation decisions, "The Accounting Review" no. 73.
 19. Vera-Munoz S.C., Kinney W.R., Bonner S.E. (2001), The effects of domain experience and task presentation format on accountants, information relevance assurance, "The Accounting Review" no. 76.
 20. Victoravich L.M. (2010), When do Opportunity Costs Count? Vague Opportunity Costs, Project Completion Stage and management Accounting Experience, "Behavioral Research in Accounting" American Accounting Association vol. 22, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-34
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu