BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamowicz Mieczysław (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Łuniewska Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola budżetowania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
The Role of Budgeting in Corporate Finance Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 367-376, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Budżetowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Plan finansowy
Enterprises financial management, Budgeting, Enterprise management, Financial plan
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem pracy jest przedstawienie roli i znaczenia planowania i budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ocenie poddano wpływ tworzenia i wykonania budżetu w badanym przedsiębiorstwie na realizację jego celów gospodarczych. Metodologia badania - w pracy zastosowano metodę analizy przypadku wybranego przedsiębiorstwa uzupełnioną o analizę literatury przedmiotu badań. Wyniki - w pracy przedstawiono wpływ tworzenia budżetu na finanse przedsiębiorstwa, skutki finansowe i efekty budżetowania, koszty i korzyści wynikające z planowania oraz sprawy związane z kontrolą wykonania planu budżetowania. Oryginalność/Wartość - przedstawienie czynników sprawnego i efektywnego planowania budżetów i zastosowania specyficznych efektywnych metod budżetowania powiązanego z planem produkcji, sprzedaży i innych operacji w firmie; całokształtu problematyki i kwestii związanych z przygotowaniem, procesem wdrażania i kontrolą wykonania planu budżetowego oraz; korzyści wynikających z budżetowania dla zarządzania firmą i zapobiegania kryzysom finansowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the work was presenting the role and importance of planning and budgeting in the enterprise. Creation of budget and its implementation in selected enterprise, as well as influence of budgeting on enterprise efficiency were evaluated. Design/Methodology/Approach - the methods of literature analysis and case study of selected enterprise were used. Findings - the influence of creation the budget on enterprises financing and the outcomes and effects of budgeting, the costs and benefits of planning and questions linked with control of the budget plan are recognized as main finding of the work. Originality/Value - the work is presenting the factors of efficient planning the budgets and using an efficient methods of budgeting linked with the planning of production sales and other operations in the firm. It shows benefits arising from the budgeting process for firm management and avoiding financial crisis. The influence of the budget creation on enterprise financing and the outcomes and effects of budgeting the costs and benefits of planning and questions linked with control of the budget plan are recognised as main findings of the work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Caban J. (2014). Planowanie budżetowe w firmach na 2014 r. - na co zwrócić szczególna uwagę?, www.blog.j.caban.pl/planowanie_w_firmach_na_2014.
  2. Kapiński A. (2010), Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  3. Kaplan R., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABE Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Michalski G. (2004), Finansowa strategia przedsiębiorstwa: podstawy teorii i przykłady, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Wrocław.
  5. Najlepszy E. (2013), Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Nowak E., Nita B. (2007), Budżetowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.
  7. Ostaszewski J. (1994), Jak zarządzać finansami firmy, Centrum Informacji Menadżera, Warszawa.
  8. Sojak S. (2010), Rachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Warszawa.
  9. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M. (2011), Rachunkowość budżetowa, Wydanie III zaktualizowane według nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, Wolters Kluwer Polska Sp. .z o.o. Warszawa.
  10. www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/zagadnienia/rozwizaniadlacfo/budzetowanie/index.htm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-38
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu