BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janczyk-Strzała Elżbieta (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Controlling a rachunkowość zarządcza - utrzymujący się dualizm czy następująca unifikacja?
Controlling and Management Accounting - Continuing Dualism or Following Inification?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 377-384, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Controlling, Rachunkowość zarządcza, Dydaktyka, Szkolnictwo wyższe
Controlling, Management accounting, Teaching, Higher education
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - artykuł zawiera przegląd definicji controllingu/rachunkowości zarządczej w polskiej i obcojęzycznej literaturze przedmiotu, a także zaproponowaną przez autora definicję. Pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmienił się pogląd odnośnie relacji: rachunkowość zarządcza - controlling. Prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w uczelniach publicznych. Metodologia badania - studia literaturowe oraz badania empiryczne. Oryginalność/Wartość - ukazanie wzajemnych powiązań, relacji controllingu i rachunkowości zarządczej z punktu widzenia rozważań teoretycznych oraz rozwiązań empirycznych w praktyce polskich uczelni. Zbadanie wpływu popularności idei controllingu na ofertę uczelni. (abstrakt oryginalny)

Purpose - this article presents an overview on the definition of controlling / management accounting in Polish and foreign-language literature and present author's article own definition. It shows how over the last several years has changed view on relationships: management accounting - controlling. Presented are the results of the survey conducted among public universities. Design/Methodology/Approach - literature studies and empirical research. Originality/Value - shows the interconnections, relationships between controlling and management accounting from the point of view of theoretical and empirical solutions in practice Polish universities. Analyzes the influence of the controlling popularity on the university offer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atril P., Mclaney E. (2009), Management Accounting for Decision Makers, Prentice Hall, Harlow, Essex.
 2. Banaszyk P. (2002), Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 3. Bea F., Friedl B., Schweitzer M. (2005), Allgemeine Betriebwirtschftslehre, wyd. Lucius UTB, Stuttgart.
 4. Chachuła D. (2009), Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa.
 5. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (2010), red. G.K. Świderska, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 6. Czubakowska K. (2000), Kontrola zarządcza, w: Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, EKSPERT, Wrocław.
 7. Dobija D. (2009), Funkcje i rola rachunkowości zarządczej, w: Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, red. D. Dobija, M. Kucharczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 8. Dobija M. (2002), Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Drury C. (2009), Management accounting for business, 4th edition, CENGAGE Learning, Hampshire.
 10. Faessler K., Rehnkugler H., Wegenast C. (1991), Lexikon des Controlling, Moderne Industrie, Augsburg.
 11. Gabrusewicz W. (2000), Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej, w: Rachunkowość zarządcza, W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, PWE, Warszawa.
 12. Gervais M. (1983), Cȏntrol de gestion et Planification de l'Entreprise, ECONOMICA, Paryż.
 13. Horngren Ch.T., Foster G., Datar S.M. (2000), Cost Accounting. A managerial emphasis, Prentice Hall.
 14. Horvath P. (1990), Controlling, Verlag Franz Vahlen, München.
 15. http://ekon.uni.opole.pl/oferta_edukacyjna/studia_niestacjonarne_drugiego_st_01.htm
 16. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KNoP/struktura/KRM/oferta/Documents/specjalnosc_miedzykierunkowa_2010_opis_ sm_sm.pdf
 17. http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-zarzadzania/ksztalcenie/kierunki-studiow/rachunkowosci- controlling.html
 18. http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-zarzadzania/ksztalcenie/kierunki-studiow/rachunkowosci- controlling.html
 19. http://nowa.wzr.pl/rekrutacja/index.php?i=32&o=23,27
 20. Janczyk-Strzała E. (2013), Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 21. Jaruga A.A. (1999), Rola rachunkowości zarządczej, w: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Absolwent, Łódź.
 22. Jaruga A.A. (2010), Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej, w: Rachunkowość zarządcza, red. A.A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 23. Kiziukiewicz T. (2003), Rachunkowość zarządcza jako instrument zarządzania, w: Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.
 24. Kuklińska-Sadłocha E. (2003), Controlling w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Küpper H.U. (1990), Kostenrechnungspraxis Entwicklungslinien der Kostenrechnung, w: "Controllinginstrument" no 1.
 26. Kustra A., Sierpińska M. (2004), Idea i rodzaje controllingu w przedsiębiorstwie, w: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Siepińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 27. Mayer E. (1993), Controlling-Konzepte, Dr Th. Gabler Verlag.
 28. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 29. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (2010), red. A. Kamela-Sowińska Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 30. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach (2010), red. I. Sobańska, C.H. BECK, Warszawa.
 31. Sierpińska M. (2004), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków.
 32. Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza, w: Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 33. Sobańska I., Szychta A., Swiderska G.K., Kabalski P. (2010), Rachunkowość zarządcza a controlling. Stanowisko Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, "Rachunkowość" nr 3.
 34. Szychta A. (2011), Rachunkowość zarządcza jako działalność zawodowa w kontekście doświadczeń zagranicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 62.
 35. Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 36. Vollmuth H.J. (1995), Controlling. Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa.
 37. Wacławikowie B. i Ł. (1993), Contrôle de gestion czyli francuski controlling, "Przegląd organizacji" nr 4.
 38. www.infopolska.com.pl/artykuly/artykul_panstwowa-wyzsza-szkola-zawodowa-w-nowym-saczu_11517
 39. www.p.lodz.pl/zalaczniki/22124,16567,informator-15-16.pdf,4311571.pdf
 40. www.pwste.edu.pl/aktualnosci/zycie-uczelni/1339-studiujesz-zyskujesz-badz-dynamiczny-nabor-na-finanse-irachunkowosc- trwa-dolacz-do-nas
 41. www.skwp.pl/Komisja,Rachunkowosci,Zarzadczej,%2C,Controllingu,102.html
 42. www.ue.katowice.pl/kandydaci/oferta-edukacyjna/lic-mgr.html
 43. www.ue.wroc.pl/wydzial_zif/3520/rachunkowosc_zarzadcza_i_controlling.html
 44. www.wneiz.pl/dla-kandydata-studia-stacjonarne/finanse-i-rachunkowosc
 45. Zadora K. (1997), Czym jest, a czym nie jest rachunkowość zarządcza, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" nr 40, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu