BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurowska Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rachunkowość zabezpieczeń a proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Hedge Accounting and Risk Management in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 385-392, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Instrumenty pochodne, Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko
Derivatives, Risk management, Risk
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza istoty rachunkowości zabezpieczeń w świetle procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Metodologia badania - tak sformułowany cel wymaga przyjęcia adekwatnej metody badawczej, jaką w tym przypadku jest krytyczna analiza opisowa. Wynik - rachunkowość zabezpieczeń jest jednym z najbardziej zaawansowanych i zarazem najtrudniejszych obszarów rachunkowości finansowej. Ze względu na jej naturę na arenie międzynarodowej podejmowane są kolejne próby standaryzacji omawianego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem odzwierciedlania przez rachunkowość zabezpieczeń stosowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania ryzykiem. Oryginalność/Wartość - znaczenie rachunkowości zabezpieczeń jako instrumentu wspomagającego proces zarządzania ryzykiem jest istotne zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia, tym samym warte jest podjęcia rozważań na gruncie naukowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to analyze the essence of hedge accounting in the light of the process of enterprise risk management. Design/Methodology/Approach - in this article the author used archival methodology of the research. The research examines objective data collected from polish and english language literature in accounting and risk management area. Findings - hedge accounting is one of the most advanced and simultaneously the most difficult area of financial accounting. Because of its nature international standards setters attempt to standardize its principles, with particular emphasis on reflecting the hedge accounting by the enterprise risk management strategy. Originality/Value - hedge accounting as a tool of supporting the risk management process is important both from a practical and theoretical point of view. That's why it is worth taking the discussion on scientific grounds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J. (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
 2. Bielawski P. (2000), Rachunkowość derywatów - kontraktów futures i opcyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 553.
 3. Comiskey E., Mulford W.Ch. (2008), The Non-designation of Derivatives as Hedges for Accounting Purposes, http://scheller.gatech.edu/centers-initiatives/financial-analysis-lab/files/2008/ga_tech_cf_hedges_2008.pdf (15.03.2015 r.).
 4. Czajor P. (2013), Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Frendzel M. (2010), Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
 6. Garstecki D. (2012), Metody pomiaru efektywności zabezpieczenia w rachunkowości, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 7. Głuchowski J., Huterski R., Jaaskelainen V., Nielsen H.P. (2001), Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 8. IFRS 9 Project summary, www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Financial-Instruments-A-Replacement-of- IAS-39-Financial-Instruments-Recognitio/Documents/IFRS-9-Project-Summary-July-2014.pdf (15.03.2015 r.).
 9. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 10. Kamela-Sowińska A., Garstecki D. (2014), Rachunkowość instrumentów finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 11. Majewska A. (2013), Instrumenty pochodne jako narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Volumina.pl, Szczecin.
 12. Perz P., Znamirowski P. (2003), Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach. Wyniki projektu badawczego, "Studia o Gospodarce" nr 3, Rzeszów.
 13. Ryzyko w rachunkowości (2008), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 14. Sierpińska M., Jachna T. (1997), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 15. Sojak S. (2011), Paradygmaty w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego" nr 25.
 16. Walkiewicz R. (2001), Instrumenty pochodne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako usługodawcy na rynku instrumentów pochodnych, "Studia i Prace Szkoły Głównej Handlowej" nr 20, Warszawa.
 17. Zarządzanie ryzykiem (2007), red. K. Jajuga PWN, Warszawa.
 18. Żebruń A. (2010), Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu