BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pomiar dokonań w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto
Performance Measurement in the Net Working Capital Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 411-421, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie kapitałem obrotowym, Kapitał obrotowy, Wskaźniki ekonomiczne, Pomiar dokonań
Management of working capital, Working capital, Economic indicators, Performance measurement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - wskazanie rozwiązań w zakresie pomiaru dokonań, umożliwiających efektywne i zintegrowane zarządzanie kapitałem obrotowym netto. Metodologia badania - metoda krytycznej analizy literatury oraz metody analizy ekonomicznej stosowane w analizie kapitału obrotowego netto. Wynik - ocena dotychczasowych rozwiązań stosowanych w zakresie pomiaru dokonań w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto oraz wskazanie na potrzebę silniejszego skoncentrowania się na wskaźnikach opartych na cyklach rotacji, ich sensownym powiązaniu ze wskaźnikami opartymi na zasobach w ramach zintegrowanego systemu wskaźników, jak również na ich adekwatnym odwzorowaniu w sprawozdawczości kapitału obrotowego. Oryginalność/Wartość - zaprezentowanie zintegrowanego systemu wskaźników oraz propozycji opomiarowania procesu należności na potrzeby zarządzania kapitałem obrotowym netto. (abstrakt oryginalny)

Purpose - pointing to the solutions in the area of performance measurement, allowing effective and integrated net working capital management. Design/Methodology/Approach - method of critical literature analysis, and methods of economic analysis used in the analysis of net working capital. Findings - the assessment of the existing solutions used for performance measurement in the net working capital management, and pointing to the need of stronger focus on indicators based on rotation periods, their logical connection to resource-based indicators as a part of integrated indicator system, as well as their adequate representation in working capital reporting. Originality/Value - the presentation of the integrated indicator system ant the proposition of the receivables process measurement for purposes of the net working capital management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Döring O., Schönherr M., Steinhäuser P. (2012), Working Capital Controlling. Entwicklung eines Steuerungskonzepts zur nachhaltigen Performancesteigerung eines mittelständischen Industrieunternehmens, "Controlling" Heft 8/9.
 2. Egerer M., Auswirkungen saisonaler Effekte auf das Working Capital Management - Entwicklung von Bewertungsansätzen zur Steuerung des Working Capitals illustriert durch Fallstudien deutscher Industrieunternehmen, Technische Universität München, http://d-nb.info/1034951920/34 (7.06.2015).
 3. http://grupatarczynski.pl/inwestorzy/#r_sc (31.05.2015).
 4. Perridon L., Steiner M., Rathgeber A. (2012), Finanzwirtschaft der Unternehmung, wyd. 16, Műnchen.
 5. Radziwon K., KPMG W POLSCE Kapitał obrotowy, www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/Articles Publications/Documents/2014/Raport-KPMG-Kapital-obrotowy-2014.pdf (7.06.2015).
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady pkt 53.
 7. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Smith A.(1870), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: A life of the author, an introductory discourse, notes, and supplemental dissertations by J.R. M'Culloch, Edinburgh.
 9. Sure M. (2015), Working Capital-Steuerung mit integrierte Kennzahlen, "Controlling" Heft 1.
 10. Working capital optimization, Asia Consumer Products forum: Ernst & Young Global Limited, www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/EY-Asia-Consumer-Products-forum-9/$FILE/EY-Asia-Consumer-Products-forum- 9.pdf.
 11. www.indykpol.pl/Relacje_inwestorskie/Raporty/Okresowe.html (31.05.2015).
 12. www.pkmduda.pl/index.php?pid=1109 (31.05.2015).
 13. www.zmkania.pl/raporty-jednostkowe-roczne (31.05.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-43
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu