BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spoz Anna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Rachunkowości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
Accounting in Management of Modern Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 423-431, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie, Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Informacja
Management, Accounting, Management accounting, Information
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest ukazanie rachunkowości, jako systemu informacyjnego użytecznego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Metodologia badania - w niniejszym opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu oraz metodę indukcji. Wynik - w artykule przedstawiono rachunkowość, jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Przeanalizowano zakres i użyteczność informacji pochodzącej z podsystemu rachunkowości finansowej i zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz tendencje zmian zachodzących we współczesnej rachunkowości. Oryginalność/Wartość - w sposób syntetyczny i wielowątkowy przedstawiono istotę rachunkowości, jako systemu informacyjnego wykorzystywanego w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present accounting as an information system useful in the management of the enterprise. Design/Methodology/Approach - the method of literature analysis as well as an inductive reasoning were used in the study. Finding - the paper presents the accounting as enterprise information system. It shows the range and usefulness of the information given by financial and management accounting in the management of the enterprise and the trends of changes in contemporary accounting. Originality/Value - this article in synthetic and multi-layered way presents the essence of accounting as an information system used in the management of modern enterprise (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa (2012), red. H. Żukowska, W. Janik, Wydawnictwo naukowe KUL.
 2. Baran W. (2011), Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, "Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 625, Szczecin.
 3. Błażyńska J. (2015), Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Czermiński A., Czermiński J., Łatowska A. (2001), Teoria i praktyka podejmowania decyzji kierowniczych. Przewodnik metodyczny, TNOiK, Toruń.
 5. Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw (2008), red. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, Warszawa.
 6. Drucker P.F. (1976), Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa.
 7. Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Gmytrasiewicz M. (2012), Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Difin, Warszawa.
 9. Ignatowski R. (2007), Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości, jako nauki zawodu, w: Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
 10. Jaworski J. (2009), System rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu informacyjno-ekonomicznego, Materiały Konferencyjne "Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy", WSB w Toruniu, Toruń.
 11. Kamela-Sowińska A. (2014), Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości, w: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, red. D. Dziawgo, G. Borys, Prace Naukowe UE we Wrocławiu.
 12. Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 13. Kisielnicki J., Sroka H. (2005), Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
 14. Krasodomska J. (2012), Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i Lotos, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 15. Messner Z., Pfaff J. (2013), Teoria i zasady rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 16. Mikułowski Pomorski J. (1988), Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje, Ossolineum, Wrocław.
 17. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Oleksiuk A. (2006), Problemy organizacji, Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., Warszawa.
 19. Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 21. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2014), red. E. Walińska, ABC Wolters Kluwer, Warszawa.
 22. Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych (2014), red. M. Dobija, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 23. Zakrzewska- Bielawska A. (2012), Podstawy zarządzania, Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-44
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu