BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rachunki decyzyjne a wybór optymalnej formy opodatkowania dochodu przedsiębiorców
Role of Accounting Decisions in Choosing The Optimal Form of Tax Settlements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 433-441, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Podatki, Rozliczenia, Optymalizacja podatkowa, Forma opodatkowania
Taxes, Settlements, Tax optimization, Form of taxation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania rachunków decyzyjnych w wybranych działaniach optymalizacji podatkowej. Metodologia badania - autor przedstawia obowiązujące przepisy podatkowe oraz prezentuje w formie przykładu zastosowanie rachunku decyzyjnego do wyboru metody opodatkowania przez przedsiębiorcę będącego osoba fizyczną, z uwzględnieniem jego otoczenia podatkowego. Wynik - wynikiem artykułu jest opisanie algorytmu wyboru metody opodatkowania w oparciu o rozwiązania stosowane w rachunkowości zarządczej. Obciążenia podatkowe w sposób istotny wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorców. Opracowanie rozwiązań służących ich optymalizacji, pozwala na zgodne z prawem obniżenie obciążeń i poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców. Oryginalność/Wartość - artykuł powstał w oparciu o analizę obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących opodatkowania dochodu przedsiębiorców, studia literaturowe oraz analizę rozwiązań przyjętych w wybranych polskich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present the applicability of the decision-making accounting for tax optimization. Design/Methodology/Approach - the author describes the current tax rules and presents an example of application of the decision-making accounting for choosing the method of taxation. Findings - the result of this article is describing an algorithm of choosing the method of taxation based on the solutions used in management accounting. Tax burden significantly affect the financial results of the business. Developing tax optimization solutions, allows the entrepreneurs to reduce the burden and improve the financial situation of the enterprise. Originality/Value - this article is based on tht analysis of Polish legislation regarding income tax, studies of literature and analysis of the solutions adopted in some Polish enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ickiewicz J. (2014), Podatki składki opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Jaruga A., Nowak W., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź.
 3. Kiziukiewicz T. (2003), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa.
 4. Mastalski R. (2014), Prawo podatkowe, C.H.Beck, Warszawa.
 5. Poszwa M. (2009), Zarządzanie podatkami, C,H, Beck, Warszawa.
 6. Smoleń P., Wójtowicz W. (2015), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Wyciślok J. (2013), Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. DzU 2012, poz. 361, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 2014, poz. 851, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU nr 144, poz. 930, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. DzU 2015 poz. 581.
 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, t.j. DzU 2015 poz. 613.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-45
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu