BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilk Marlena (Politechnika Częstochowska)
Title
Wybrane wskaźniki wykorzystania infrastruktury logistycznej w turystyce
Selected Indicators of Logistic Infrastructure Utilization in Tourism
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 9, s. 62-70, tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Gospodarka turystyczna, Infrastruktura turystyczna, Zaplecze noclegowe turystyki, Logistyka
Touristic economy, Tourism infrastructure, Tourism accommodation facilities, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wykorzystania istniejącej na terenie Polski infrastruktury logistycznej w dziedzinie turystyki. Omówiono infrastrukturę logistyczną na tle gospodarki turystycznej. Szczególną uwagę poświęcono istotnemu elementowi turystycznej infrastruktury logistycznej, a mianowicie bazie noclegowej w Polsce. Celem niniejszego opracowania jest analiza wykorzystania turystycznej infrastruktury logistycznej w poszczególnych województwach Polski w 2013 roku. Analiza ta dokonana została na podstawie wybranych wskaźników, a jej wyniki umożliwiają wskazanie różnic w stopniu wykorzystania logistycznej infrastruktury turystycznej w odniesieniu do różnorodnych regionów Polski.(abstrakt oryginalny)

There were presented in the article some aspects of logistic infrastructure existing in Poland in the field of tourism. The logistic infrastructure was discussed in relation to tourist economy. The special attention was given to a significant factor of logistic infrastructure in tourism, namely the accommodation services in Poland. On the basis of some selected indicators it was conducted the utilisation analysis of logistic infrastructure in the tourist trade in Poland in the year 2013.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1 Bajdor, P., Grabara, J. (2012): Turystyka zrównoważona - przegląd literatury i charakterystyka, [w Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki. Red. nauk. Nowak, S., Katowice, s. 52-58
 2. Bendkowski, J., Kramarz, M. (2006): Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy, cz. I Gliwice, s. 304-309
 3. Bednarska, M. (2007): Kierunki rozwoju oferty usługowej obiektów hotelarskich, [w:] Ekonomiczne problemy turystyki nr 9, Szczecin, s. 5-10
 4. Ciupa, T., Biernat, T. (2007): Obiekty noclegowe i ich wykorzystanie w województwie świętokrzyskim na tle bazy noclegowej Polski, [w:] Ekonomiczne problemy turystyki nr 9, Szczecin, s. 37-46
 5. Gaworecki, W. (2003): Turystyka, PWN, Warszawa
 6. Hao, J.S.C., Har C.O.S. (2014): A study ofpreferences ofbusiness female travelers on the selection of accommodation, Procedia - Social and Behavioral Sciences 144, Malezja, s. 176-186
 7. Kurek, W. (2007): Turystyka, PWN, Warszawa
 8. Mesjasz-Lech, A., Wilk, M. (2014): Utilisation of Tourist Accommodation Establishments in Poland as a Significant Feature of Logistic Infrastructure in the Field of Tourism - Selected Aspects, Obuda University, Budapeszt, s. 197-210
 9. Pękała, W. (2012): Analiza notowań wybranych spółek giełdowych sektora turystycznego [w:] Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki. Materiały i studia, Red. Nowak, S., Katowice, s. 85-92
 10. Rzeczyński, B. (2003): Logistyka w przestrzeni turystycznej [w:] Koncepcje i strategie logistyczne, Poznań, s. 8-13
 11. Salo, A., Garriga, A., Rigall-I-Torrent, R., Vila, M., Fluvia, M. (2014): Do implicit prices for hotels and second homes show differences in tourists' valuation for public attributes for each type of accommodation facility?, [w:] International Journal of Hospitality Management, Volume 36, Elsevier Science, s. 120-129
 12. Szajt, M. (2006): Badania marketingowe w turystyce-jak unikać błędów, [w:] Instrumenty i informacje marketingowe, Red. Dąbrowski, D., Gdańsk, s. 203-208
 13. Turkowski M. (2003): Marketing usług hotelarskich, Warszawa
 14. Widawska-Stanisz, A. (2007): Ewolucja struktury organizacyjnej w usługowej działalności przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Biuletyn Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie nr 13-14, Częstochowa, s. 53-55
 15. Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wyd. SGGW, 2008, Warszawa
 16. Ustawa o usługach turystycznych z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268)
 17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2004 r. Nr 188, poz. 1945)
 18. Turystyka w 2013 R., publikacja dostępna na http://www.stat.gov.pl/
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu