BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiercińska Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Title
Wykorzystywanie narzędzi zarządzania finansami na przykładzie szpitali województwa pomorskiego
The Use of Financial Management Tools by Pomeranian Hospitals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 457-466, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie finansami, Szpitalnictwo, Służba zdrowia, Analiza finansowa
Financial management, Hospital service, Health service, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
Cel - celem artykułu jest wskazanie zakresu wykorzystywania rachunkowości, analizy finansowej oraz budżetowania w zarządzaniu finansami szpitali. Metodologia badania - badanie ankietowe. Wynik - ocena zakresu wykorzystywania narzędzi zarządzania finansami przez szpitale województwa pomorskiego w 2013 r. Oryginalność/Wartość - jak do tej pory nie był znany zakres stosowania poszczególnych narzędzi zarządzania finansami przez szpitale województwa pomorskiego. Artykuł ten ma zapełnić tę lukę oraz skłonić do rozważań na temat możliwości pełniejszego ich wykorzystania przez podmioty lecznicze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to analyze the range of use of accounting, financial analysis and budgeting in the financial management of Pomeranian hospitals. Design/Methodology/Approach - questionnaire survey. Findings - evaluation of the use of financial management tools by Pomeranian hospitals in 2013. Originality/Value - the scope of financial management tools, such as: accounting, financial analysis and budgeting used in the Pomeranian hospitals wasn't known so far. This article fills this gap and encourages the discussion on the possibility of its fuller use by medical entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "Rzeczpospolita" (3.12.2012).
 2. Drury C. (1995), Rachunek kosztów, PWN, Warszawa.
 3. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetsche H. (2001), Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 4. Gentzen T.E. , (2000), Ekonomia zdrowia. Teoria i praktyka, Warszawa.
 5. Hass-Symotiuk M. (2003), Budżetowanie jako instrument zarządzania finansami w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia" nr 2 (2), Infor, Warszawa.
 6. Hass-Symotiuk M. (2011), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Health Care Systems. Getting more value for money (2010), "OECD Economics Policy Notes" no. 2.
 8. http://rpwdl.csioz.gov.pl.
 9. Kachniarz M. (2008), Komercjalizacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Kautsch M. (2010), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Kludacz M. (2004), Istota i rola budżetowania kosztów szpitala w przekroju działań, "Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia" nr 8(14), Infor, Warszawa.
 12. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (1998), red. A. Jarugowa, SKwP, Warszawa.
 13. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (2004), red. G.K. Świderska, SKwP, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny Województw (2013), GUS, Warszawa.
 15. Rozporządzeniem MZIOS z 1998r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1998, nr 164, poz. 1194.
 16. Rój J., Sobiech J. (2006), Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Shortell S.M., Kałużny A.D. (2001), Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Vesalius, Kraków.
 18. Świderska G.K. (2010), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Diffin, Warszawa.
 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU nr 112, poz. 654, z późn. zm.
 20. Wędzki D. (2003), Analiza wstępna sprawozdań finansowcy - nie taka prosta, "Rachunkowość" nr 4, SKwP.
 21. Wiercińska A. (2014), Specyfika zarządzania finansami szpitala, "Zarządzanie i Finanse" r. 10 nr 287 (63), UG, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu