BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balicka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Informacja środowiskowa o charakterze finansowym w zewnętrznej sprawozdawczości przedsiębiorstwa
Environmental Information of Financial Type in External Reporting of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 469-478, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Zarządzanie środowiskiem, Informacja
Financial reporting, Environmental management, Information
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest ukazanie rodzaju oraz zakresu informacji środowiskowych o charakterze finansowym ujawnianych w zewnętrznej sprawozdawczości przedsiębiorstwa. Metodologia badania - przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę, indukcję i wnioskowanie. Niezbędne również były raporty zrównoważonego rozwoju, raporty roczne oraz dane i informacje publikowane na oficjalnych stronach internetowych przedsiębiorstw. Wynik - przedstawiono pojęcie i klasyfikację informacji o środowisku, scharakteryzowano istotę zewnętrznej sprawozdawczości przedsiębiorstwa oraz przeprowadzono analizę zewnętrznych raportów wybranych przedsiębiorstw pod kątem ujawniania informacji środowiskowych o charakterze finansowym. Oryginalność/Wartość - wartością artykułu jest przedstawienie stanu oraz scharakteryzowanie niedoskonałości w prezentowanych informacjach środowiskowych o charakterze finansowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of paper is to show the type and scope of environmental information of a financial nature disclosed in external reporting of company. Design/Methodology/approach - when writing the article, the following research methods: literature studies, analysis, induction and inference. Were also necessary for sustainable development reports, annual reports, and data and information published on the official websites of companies. Findings - the paper presents the concept and classification of information about the environment, characterized the essence of external reporting of company and the analysis of external reports for selected companies to disclose environmental information of financial type. Originality/Value - the value of this article is to present the state and the characterization of the imperfections in the presented environmental information of a financial type. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Report 2013 (2014), General Motors Company, www.gm.com/content/dam/gmcom/COMPANY /Investors/Stockholder_Information/PDFs/2013_GM_Annual_Report.pdf (5.03.2015).
 2. Annual Report, Year ended March 31, 2014 (2014), Toyota Toyota Motor Corporation, www.toyota-global.com/ investors/ir_library/annual/pdf/2014/ar14_e.pdf (5.03.2015).
 3. Becla A., Czaja S., Zielińska A. (2010), Ecological information management in the context of sustainable development. Chosen issues, Publishing House - I-BiS, Wrocław-Jelenia Góra.
 4. Connecting you to What's Important - 2013 Sustainability Report (2014), General Motors, http://gmsu stainability. com/fancybox/pdfs/gm2013sr.pdf (13.02.2015).
 5. Czaja S., Becla A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Hřebíček J. (2005), Globalne systemy informacji środowiskowej, w: Międzynarodowe zarzadzanie środowiskiem. Tom II: Instrumenty i systemy zarządzania, red. M. Kramer, J. Brauweiler, Z. Nowak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z dnia 25 czerwca 1998 roku, Dz. Urz. UE L 124/4.
 8. Sprawozdawczość zarządcza (2014), red. R. Kowalak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Moving ideas, Annual Report 2013 (2014), Volkswagen, www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/ homepage.bin.html/marginalparsys/textandimage_2/downloadFile/GB%2B2013_e.pdf (5.03.2015).
 10. Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Nowak E. (2012), Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Poskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Poskrobko B., Sidorczyk E. (2007), Informacja ekologiczna, w: Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU nr 33, poz. 259, z późn. zm.
 16. Sej-Kolasa M. (2002), Podstawy zarządzania informacją o środowisku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Strategy, Economy, People, Environment, Indicators, Sustainability Report 2013 (2014), Volkswagen Group, www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/publications/2014/05/Group_Sustainability_Report_ 2013.bin.html/binarystorageitem/file/Volkswagen_SustainabilityReport_2013.pdf (13.02.2015).
 18. Sustainability Report 2014 (2014), Toyota Motor Corporation, www.toyota-global.com/sustainability /report/sr/pdf/sustainability_report14_fe.pdf (13.02.2015).
 19. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, DzU nr 199, poz. 1227.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-48
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu