BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garstecki Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zakres ujawnianych informacji finansowych w raporcie zintegrowanym wybranych przedsiębiorstw
Financial Data Disclosure in Chosen Companies Integrated Reports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 503-512, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdawczość zintegrowana, Sprawozdawczość finansowa, Informacja, Raportowanie
Integrated reporting, Financial reporting, Information, Reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem głównym opracowania jest analiza zakresu ujawnianych informacji finansowych w raportach zintegrowanych polskich spółek. Analizie poddano raporty zintegrowane za 2013 rok następujących podmiotów - grupa LOTOS SA, GAZ-SYSTEM SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, grupa AZOTY SA oraz SCANMED SA Pochodną celu głównego jest sformułowanie wniosków mających charakter rekomendacji oraz wskazujących możliwe obszary badawcze w obszarze raportowania zintegrowanego. Metoda badania - w artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, historyczną (heurystykę, hermeneutykę i syntezę) oraz analizę raportów zintegrowanych. Wyniki - wynikiem przeprowadzonego badania jest identyfikacja niedoskonałości raportowania zintegrowanego w obszarze ujawnianych informacji finansowych. Oryginalność/Wartość - przedstawione rozważania sprowadzają się do określenia przyszłych kierunków zmian w badanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to analyse the financial data disclosure in polish companies integrated reports. Five integrated reports from 2013 were fully analysed - LOTOS SA, GAS-SYSTEM SA, Krajowa Spółka Cukrowa SA, AZOTY SA and SCANMED SA. Design/Methodology/Approach - the article is based on two research methods - historical method (including all of its stages: heuristic, hermeneutic and sythesis) and deduction method. Findings - the result of the study is the identification of weak points of financial data disclosure in integrated reporting. Originality/Value - recomendations and future scientific research spheres were presented, mainly in the area of financial data disclosure in integrated reporting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błażyńska J. (2012), Standaryzacja zasad rachunkowości finansowej a perspektywy rozwoju rachunkowości, w: Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe nr 233, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 2. Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2010), ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, Wydanie I, Cedewu, Warszawa.
 3. ISO 26000 and the International Integrated Reporting - Framework briefing summary, www.iso.org/iso/ iso_26000_and_ir_international_integrated_reporting_en_-_lr.pdf (2.03.2015).
 4. Jędrzejka D. (2012), Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście do współczesnej sprawozdawczości, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica" nr 266, Łódź.
 5. Kędzior M. (2012), Nowa formuła prezentacji sprawozdań finansowych według wspólnej koncepcji IASB i FASB, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 6. Krzywda D. (2010), Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 7. Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako finalny produkt rachunkowości społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Micherda B. (2012), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 9. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Stępień K. (2012), Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) w świetle obecnych regulacji, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 11. Szczepankiewicz E.I. (2014), Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, w: Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej, red. P. Mućko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr832, "Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 71, Szczecin.
 12. Szczepankiewicz E.I. (2013), Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym, Warsztaty menedżerskie, "Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie" 2013/3.
 13. Zintegrowany raport roczny grupy LOTOS (2013), w opracowaniu - Raport Lotos 2013, http://raportroczny. lotos.pl/assets/pdf/LOTOS-Zintegrowany-Raport-Roczny-2013.pdf (27.02.2015).
 14. Zintegrowany raport roczny Krajowej Spółki Cukrowej (2013), w opracowaniu - Raport KSC 2013, http://firma.polski-cukier.pl/plik,815,zinegrowany-raport-roczny.pdf (27.02.2015).
 15. Zintegrowany raport roczny GAZ-SYSTEM (2013), w opracowaniu - Raport GAZ 2013, http://www.gazsystem. pl/ea/rr2013/ (27.02.2015).
 16. Zintegrowany raport roczny grupy AZOTY S.A. (2013), w opracowniu - Raport Azoty 2013, http://azoty.com/doc/ 6f144b08/raport_grupa_azoty_za_2013_pl.pdf (2.03.2015).
 17. Zintegrowany raport roczny Scanmded S.A. (2013), w opracowniu - Raport Scanmed 2013, http://scanmed.pl/ relacje-inwestorskie/pierwszy-zintegrowany-raport-na-new-connect-od-scanmedmultimedis/ (2.03.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-51
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu