BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian w polskim prawie bilansowym
Consolidation of Financial Statement in the Light of the Project of Amendments to the Polish Balance Sheet Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 513-522, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Prawo bilansowe, Konsolidacja sprawozdań finansowych, Ustawa o rachunkowości
Balance law, Consolidation of financial statements, Accounting Act
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - prezentacja oraz ocena zmian w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian ustawy o rachunkowości. Metodologia badania - analiza dokumentów źródłowych, metoda indukcji oraz dedukcji. Wynik - artykuł zawiera zestawienie proponowanych zmian do ustawy o rachunkowości, ich porównanie z obowiązującymi przepisami a także wstępną ocenę ich potencjalnych skutków. Oryginalność/Wartość - wskazane w artykule mankamenty proponowanych zmian mogą stanowić punkt wyjścia dla przyszłych nowelizacji przepisów ustawy o rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation and assessment of changes in the area of consolidation of financial statements in the light of the project of amendments to the Accounting Act. Design/Methodology/Approach - analysis of source documents, inductive and deductive reasoning. Findings - the paper contains the specification of proposed amendments to the Accounting Act, their comparison to the current regulations and the initial assessment of their potential effects. Originality/Value - the weak points of the proposed amendments, presented in the paper, might be used as a basis for further amendments to the Accounting Act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013.
  2. Projekt z 30 stycznia 2015 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (2015a); http://legislacja.rcl.gov.pl/ projekt/246200/katalog/246234#246234 (14.03.2015).
  3. Projekt z 30 stycznia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (2015); http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/246200/katalog/246234#246234 (14.03.2015).
  4. Projekt z 30 września 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (2014); http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/246200/katalog/246234#246234 (14.03.2015).
  5. Rak J., Turyna J. (2004), Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej, Difin, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, DzU nr 169, poz. 1327.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330.
  8. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (2014); http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/246200/katalog/246234#246234 (14.03.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-52
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu