BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Pomiar dokonań w zakresie społecznego wymiaru odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec interesariuszy zewnętrznych - wybrane zagadnienia
Measuring Performance in Terms of the Social Dimension of Corporate Responsibility to External Stakeholders - Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 523-534, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Interesariusze, Ekonomia społeczna, Pomiar dokonań
Corporate Social Responsibility (CSR), Stakeholders, Social economy, Performance measurement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - przedstawienie społecznego kontekstu odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz zakresu działań podejmowanych przez jednostki w jego ramach wobec interesariuszy zewnętrznych, do których należą interesariusze kontraktowi i kontekstowi, a także zaproponowanie sytemu mierników dokonań w tym obszarze. Metodologia badania - artykuł opiera się na analizie literatury, wykorzystano metodę analizy źródeł. Wynik - artykuł koncentruje się na społecznym wymiarze odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz na pomiarze jego dokonań w tym zakresie. Oryginalność/Wartość - artykuł zawiera propozycję systemu mierników dokonań w obszarze społecznej natury odpowiedzialności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to present social context of corporate responsibility and the scope of the actions taken by companies in this area to external stakeholders, which include contractual and contextual stakeholders, as well as to propose performance measures in this area. Design/Methodology/Approach - the paper is based on analysis of the literature, the method of analysis of the sources was used. Findings - the article focuses on the social dimension of corporate responsibility and the measurement of its performance in this area. Originality/ Value - article presents an own proposal of set of achievements' measures in the area of the social nature of corporate responsibility (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arredondo P. (1996), Successful Diversity Management Initiatives: A Blueprint for Planning and Implementation, Sage Publications Ltd., London.
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility (2011), COM(2011) 681, Komisja Europejska, Bruksela, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=com:2011:0681:fin:en:pdf (12.03.2015).
 3. Freeman R.E. (2010), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Cambridge University Press.
 4. GRI and ISO 26000: How to use the GRI Guidelines in combination with ISO 26000 (2010), Global Reporting Initiative (GRI), www.globalreporting.org/resourcelibrary/How-To-Use-the-GRI-Guidelines-In-Conjunction- With-ISO26000.pdf (12.03.2015).
 5. Jaworska E. (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako źródło szans i przewagi konkurencyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 252, Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wrocław.
 6. Michalak J. (2008), Pomiar dokonań, od wyniku finansowego po Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 7. Nita B. (2009), Uwarunkowania pomiaru dokonań przy wykorzystaniu rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 58, Wrocław.
 8. Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza, PWN, Warszawa.
 9. Norma ISO 26000:2010. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, www.pkn.pl/sites/default/files/ discovering_iso_26000.pdf (12.03.2015).
 10. O społecznej odpowiedzialności biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), www.parp.gov.pl/ index/index/1711 (12.03.2015).
 11. OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/ 9789264115415-en (12.03.2015).
 12. Pawłowska Z. (2010), Norma ISO 26000. Zasady, obszary i działania. Wyzwania praktyczne, www.csrinfo.org/ images/stories/Publikacje2010/pawowska_prezentacja_iso26000_2010.pdf (15.03.2015).
 13. Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy and society. The link between competitive advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", December.
 14. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), Creating shared value, "Harvard Business Review", January-February.
 15. Rodriguez M.A., Ricart J.E. (2002), Towards the Sustainable Business, "Revista de Antiguos Alumnos", 86, IESE Universidad Navarra, Marzo.
 16. Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: Wdrażanie dokumentu ramowego ONZ "Chronić, szanować i naprawiać" (oryg. Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework) (2014), Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Częstochowa, www.feswar.org.pl/fes2009/pdf_doc/Wytyczne-ONZ.pdf (12.03.2015).
 17. Zasady inicjatywy ONZ "Global Compact", http://ungc.org.pl/o-un-global-compact/ (12.03.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu