BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarczyk Angelika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o jednostce mikro
Financial Statements as a Source of Information about Micro Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 535-542, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Mikroprzedsiębiorstwo, Zarządzanie, Źródła informacji
Financial statements, Micro-enterprise, Management, Information source
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy sprawozdanie jednostki mikro w obowiązującym formacie może stanowić rzetelne źródło informacji sprawozdawczych. Metodologia badania - w artykule posłużono się krytyczną analizą aktów prawnych oraz literatury przedmiotu oraz wnioskowaniem przez analogię. Wynik - określenie wpływu zmian legislacyjnych w polskim prawie bilansowym w zakresie sprawozdawczości jednostek mikro na możliwości wykorzystania informacji sprawozdawczej przez odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Oryginalność/Wartość - w sposób syntetyczny zaprezentowano atrybuty informacji sprawozdawczej jednostek mikro oraz ograniczone możliwości jej wykorzystania na potrzeby zarządzania i oceny jej sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - attempt to answer the question: whether the financial statements of micro- enterprises can be management tool. Design/Methodology/Approach - critical analysis of legal acts and literature. Findings - determine the impact of legislative changes on the possibility of using the financial statements in the management. Originality/Value - presents the characteristics of businesses reporting information and limited its use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bąk M. (2014), Zakres i znaczenie sprawozdawczości finansowej a wielkość jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 69, Szczecin.
  2. Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2012.
  4. Krzywda D. (1999), Rachunkowość finansowa, FRR w Polsce, Łódź.
  5. Messner Z. (1999), Funkcje współczesnej rachunkowości, ZT RN SK w Polsce, Warszawa.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
  7. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluver Polska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-54
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu