BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs)
Possibility of Application of Importance-Performance Analysis in Identification and Evaluation of a Set of Key Performance Indicators
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 563-572, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Teoria pomiaru, Badania ankietowe, Pomiar dokonań
Strategic management, Theory of measurement, Questionnaire survey, Performance measurement
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - weryfikacja analizy istotności-osiągnięć jako metody do identyfikacji kluczowych miar osiągnięć. Metodologia badania - reprezentatywne badania ankietowe zrealizowane na grupie 300 przedsiębiorstw z całej Polski. Analiza istotności-osiągnięć. Wynik - menedżerowie potrzebują prostych metod do identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań. Analiza istotności-osiągnięć może być użyteczną i prostą metodą wzbogacającą praktykę zarządzania dokonaniami w tym względzie, ponieważ dzieli miary na 4 grupy. Każda z miar posiada odrębne znaczenie dla zarządzania dokonaniami. Oryginalność/ Wartość - analiza istotności-osiągnięć, stosowana dotychczas w badaniach marketingowych i na potrzeby tworzenia strategii marketingowych, została zaadoptowana do identyfikacji miar istotnych z punktu widzenia zarządzania. Użyteczność tej analizy zweryfikowano na podstawie badań ankietowych dla polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - validation of importance-performance analysis as the identification method for key performance indicators. Design/Methodology/Approach - representative survey conducted on 300 sample of Polish enterprises. Importance-performance analysis. Findings - managers needs a simple methods for identifications or evaluation of Key Performance Indicators Set. Importance-Performance Analysis (IPA) is useful and simple method that can be implemented in Performance Management (PM) practice, because it divides used measures in 4 groups. Each of the group have different meaning for Performance Management. Originality/Value - Importance-Performance Analysis, used for today in marketing research and for developing market strategy, was adopted to identification key metrics for the management point of view. Usefulness of this analysis was verify in survey analysis of Polish enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony R., Govindarajan V. (2007), Management control systems, McGraw-Hill-Irwin, New York.
 2. Azzopardi E., Nash R. (2013), A critical evaluation of importance-performance analysis, "Tourism Management" nr 35.
 3. Bauer K. (2004), KPIs - The Metrics That Drive Performance Measurement, "DM Review" nr 9.
 4. Blake B.F., Schrader L.F., James W.L. (1978), New Tools for Marketing Research: The Action Grid, "Feedstuffs" nr 50.
 5. Chenhall R.H. (2003), Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future, "Accounting, Organizations and Society" nr 28.
 6. Dawes P.L., Patterson P.G. (1987), An Empirical Study of Product Management in Australia, "Australian Journal of Management" nr 12.
 7. Drucker P.F. (1954), The practice of management, Harper and Row, New York.
 8. Eckerson W.W. (2006), Creating Effective KPIs, "DM Rewiev" nr 6.
 9. Galewski T. (2014), Cele przedsiębiorstwa a metody pomiaru ich dokonań w: Polska w UE, PTE, red. S. Rudolf, M. Gorynia, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa.
 10. Graf L.A., Hemmasi M., Nielsen W. (1992), Importance-Satisfaction Analysis: A Diagnostic Tool for Organizational Change, "Leadership and Organization Development Journal" nr 13.
 11. Hawes J.M., Rao C.P. (1985), Using importance-performance analysis to develop health care marketing strategies, "Journal Of Health Care Marketing" nr 5.
 12. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
 13. Kennedy D.W., Kennedy S.L. (1987), Using importance-performance analysis for evaluating university health services, "Journal Of American College Health" nr 36.
 14. Martilla J.A., James J.C. (1977), Importance-Performance Analysis, "Journal of Marketing" nr 41.
 15. Niemiec A. (2008), Przegląd i ocena metod tworzenia systemu kluczowych indykatorów osiągnięć, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, "Finanse, Rynki Finansowe" nr 14.
 16. Niemiec A. (2015), Importance-Performance Analysis (IPA) In Identification Or Evaluation Of A Set Of Key Performance Indicators (KPIs) For Different Size Companies, w druku.
 17. Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 18. Nowicki J. (2010), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 19. Otley D. (1999), Performance management: a framework for management control systems research, "Management Accounting Research" nr 10 (4).
 20. Otley D. (2008), Did Kaplan and Johnson get it right? "Accounting, Auditing & Accountability Journal" nr 21.
 21. Otley D., Berry A. (1980), Control, organization and accounting, "Accounting, Organizations and Society" nr 5.
 22. Podstawy nauki o organizacji (2008), red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa.
 23. Rodriguez R.R., Saiz J.J.A., Bas A.O. (2009), Quantitative relationships between key performance indicators for supporting decision-making processes, "Computers in Industry" nr 60.
 24. Rogusz M. (1999), Jak mierzyć sukces? Zbilansowana Karta Dokonań, "KPMGforum" nr 6.
 25. Shin W.S., Hammitt W.E., Song H.S. (2003), Observance-Influence Analysis: A Case Study In A Forest Recreation Area, "Scand. J. For. Res." nr 18.
 26. Slack N. (1994), The Importance-Performance Matrix as a Determinant of Improvement Priority, "Int. J. of operations and production Management" nr 14.
 27. Sousa de Vasconcellos e Sá J.A., Hambrick D.C. (1989), Key success factors: test of a general theory in the mature industrial-product sector, "Strategic Management Journal" nr 10.
 28. Thompson Jr. A., Strickland III A.J. (2003). Strategic Management: Concepts and Cases, McGraw-Hill Higher Education, New York.
 29. Yavas U., Shemwell D.J. (1996), Competiting for Patients and Profit. Analytical Framework can help marketers determine competitive strenghts and weaknesses of hospitals, "Journal of Health Care Management" nr 16.
 30. Ziegler J., Dearden P., Rollins R. (2012), But are tourists satisfied? Importance-performance analysis of the whale shark tourism industry on Isla Holbox, "Tourism Management" nr 33, Mexico.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-57
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu