BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podstawowe kierunki zmian w sprawozdaniach finansowych małych jednostek
The Main Directions of Changes in Financial Statements of Small Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 583-593, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Klasyfikacja przedsiębiorstw, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Rachunkowość małego przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość finansowa
Classification of enterprises, International Financial Reporting Standard, Small enterprises accounting, Financial reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie zmian w rachunkowości, w szczególności sprawozdań finansowych małych jednostek oraz ukazanie problemów normalizacji tych sprawozdań w warunkach globalizacji gospodarki. Metodologia badania - analiza porównawcza standardów międzynarodowych, dyrektyw UE i ustawy o rachunkowości odnoszących się do małych jednostek, metoda wnioskowania. Wynik - w artykule przedstawiono nowe podejście do sporządzania sprawozdań finansowych małych przedsiębiorstw i innych jednostek. Oryginalność/Wartość - wskazanie i analiza różnic między MSSF dla MŚP, dyrektywami UE i przepisami krajowego prawa bilansowego dotyczących sprawozdań finansowych małych jednostek. Przedstawienie dylematów wyboru i stosowania alternatywnych rozwiązań przez polskie jednostki zaliczane do małych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is to present changes in accounting, in particular the ones related to financial statements of small entities, as well as to show problems of normalization of these financial statements in conditions of economy globalization. Design/Methodology/Approach - comparative analysis of international standards, UE directives and the Accounting Act in the areas related to small entities, inference method. Findings - the article presents new approaches to preparing financial statements of small enterprises and other entities. Originality/Value - showing and analysis of differences between IFRS for SME, UE directives and national regulations of the balance-sheet law related to small entities. Presentation of dilemmas of the choice and use of alternative solutions for polish entities considered to be small. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dadacz J. (2015), Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 6, SKwP, Warszawa.
 2. Dyhdalewicz A. (2011), Rachunkowość małych jednostek gospodarczych - dylematy wyboru, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, tom II, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 nr 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę 84/253/EWG. Dz. Urz. UE z 9.06.2006 r. L 157/87.
 4. Dyrektywa Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE z 29.06.2013 L182.
 5. Karmańska A. (2013), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - tło do zmian, "Rachunkowość" nr 6, SKwP, Warszawa.
 6. Kędzior M. (2010), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - istota, ocena, przyszłość, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 58 (114), SKwP, Warszawa.
 7. Kiziukiewicz T. (1997), Formy ewidencji w małych firmach a prawo bilansowe i podatkowe, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" nr 40, SKwP, Warszawa.
 8. Kiziukiewicz T. (2012), Obowiązki ewidencyjne małych przedsiębiorstw, w: T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek z dnia 9 lipca 2009 r. International Financial Reporting Standard (IFRS®) for Small and Medium-sized Entities (SMEs), www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/IFRS-for-SMEs.aspx.
 10. Sawicki K. (2012), Rachunkowość według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (SSSF) dla Małych i Średnich Jednostek, w: T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 11. Stachniak A. (2012), Projekt nowej dyrektywy UE o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 4, SKwP, Warszawa.
 12. Szewc M. (2011), Celowość stosowania MSSF dla MŚP. Wyniki ankiety Komisji Europejskiej, "Rachunkowość" nr 3, SKwP, Warszawa.
 13. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości, 9 stycznia 2015 r. http:/legislacja, rcl.gov.pl/lista 2/projekt/171214.
 14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. DzU 2010, nr 220, poz. 1447.
 15. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU 2001, nr 31, poz. 359.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330.
 17. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, t.j. DzU 2015, poz. 1011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-59
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu