BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spigarska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Title
Zakres informacji finansowych składanych przez zarząd właścicielom we wspólnotach mieszkaniowych
The Scope of the Financial Information Submitted by the Board to the Owners in Housing Communities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 595-604, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Wspólnoty mieszkaniowe, Sprawozdanie finansowe, Koszty, Zarządzanie nieruchomościami
Housing cooperative, Financial statements, Costs, Real estate management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej oraz dokonywanych rozliczeń finansowych. Zarządzanie nieruchomościami obejmuje między innymi wykonywanie obowiązków zarządcy nieruchomości oraz prowadzenie rozliczeń finansowych dla tej nieruchomości. Zastosowana pozabilansowa ewidencja kosztów pozwala określić, czy wspólnota jest dobrze zarządzana. Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę opisową oraz analizę dostępnych danych, udostępnionych przez wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez autorkę. Wynik - w związku z faktem, że aktualnie obowiązujące przepisy finansowe, nie zawierają formy sprawozdania przedstawianego właścicielom lokali, w artykule zaprezentowano wzór sprawozdania, jaki mogą wykorzystać wspólnoty mieszkaniowe na swoje potrzeby. Wzór ten został opracowany przez autorkę i, jak wskazuje praktyka, jest pozytywnie odbierany przez właścicieli nieposiadających wiedzy z rachunkowości. Oryginalność/Wartość - opracowanie wzoru informacji finansowej, zawierającej podstawowe informacje o kosztach i przychodach utrzymania części wspólnej, z możliwością wykorzystania jego w praktyce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is to present functioning of the residential community and its financial settlements. Property management includes manager duties and financial settlements for the property. Off-balance sheet cost records allow to determine whether the community is well managed. This paper uses a descriptive method and analysis of data provided by residential communities managed by the author. Design/Methodology/Approach - this paper uses a descriptive method and analysis of data provided by residential communities managed by the author. Findings - due to the fact that the current financial regulations do not contain the form of report submitted to the owners of the premises the article presents a report template that can be used by residential communities. The template was prepared by the author and as practice shows it has been well-received by the owners who do not have accounting knowledge. Originality/Value - establishing a template with financial information containing basic information about expenses and income to maintain common area with its potential use in practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bończak-Kucharczyk E. (2000), Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Czajkowska M., Mikołajewska B. (2009), Księgowość i rozliczenia wspólnot mieszkaniowych, Praktyczne porady i wzory dokumentów dla zarządców, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Kucharska-Stasiak E. (2002), Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa.
 4. Krzeczkowski K. (1939), Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, nakładem Związku Miast Polskich, Warszawa.
 5. Niedźwiecki R. (2008), ABC wspólnoty mieszkaniowej. Plan gospodarczy i rozliczenie finansowe wspólnoty mieszkaniowej, cz. 3, Ogólnopolski miesięcznik dla zarządców nieruchomości "Administrator" nr 1.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, DzU nr 137, poz. 1539, z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, DzU nr 85, poz. 388, z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, DzU nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU nr 115, poz. 741.
 10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, DzU 2001, nr 4, poz. 27, z późn. zm.
 11. Śliwiński A. (2000), Zarządzanie nieruchomościami - Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza - Placet, Warszawa.
 12. Tertelis M. (2001), Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 13. Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J. (2006), Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur, Wydawnictwo Gall, Katowice.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-60
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu