BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Izabela (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Znaczenie informacji o przepływach pieniężnych w ocenie sytuacji finansowej branży farmaceutycznej
The Meaning of the Information Contained in Cash Flow in the Financial Analysis of the Pharmaceutical Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 77, s. 615-623, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Informacja, Analiza finansowa, Rachunek przepływów pieniężnych, Przemysł farmaceutyczny
Information, Financial analysis, Cash-flow statement, Pharmaceutical industry
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - artykuł wskazuje na wartość poznawczą i przydatność rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej oraz zarządzaniu firmą. Metodologia badania - zastosowane metody badawcze zostały zdeterminowane głównym celem opracowania. Autorka wykorzystała informacje pozyskane od firm sektora farmaceutycznego na podstawie wywiadów, sprawozdań finansowych oraz zasobów internetowych. Wynik - dokonując analizy postawiono wnioski, dotyczące przesłanek świadczących o konieczności wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych, rozważając go jako instrument komplementarny w stosunku do rachunku zysków i strat oraz bilansu. Oryginalność/Wartość - opracowanie wskazuje na wykorzystanie przez menedżerów firm farmaceutycznych rachunku przepływów pieniężnych w procesie zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of this article is focused on the usefulness of the information contained in Cash Flow in management process. Design/Methodology/Approach - there was used the information given by Polish companies though interview, their financial statement and taken from internet. The author was concentrated on such aspects as: the role of information and the usefulness of the financial information taken from Cash Flow. Financial issues, discussed in the practical part of the article, are based on pharmaceutical companies. Findings - the data from Cash Flow are an important source of information of the managements process. Originality/Value - the paper is discussed the range of using Cash Flow in financial analysis and financial company evaluation process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Giacomino M., Mielke N.I., David E. (1993), Cash Flows: another approach to ration analysis, "Journal of Accountancy" March.
 2. Glautier M. (1999), Teoria rachunkowości w zmieniających się warunkach. Związek z realiami i przyciąganie mitów, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 12.
 3. Gos W. (2001), Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Gos W. (2004), Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa.
 5. Gos W. (2011), Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa.
 6. Gottlieb M., Lewczyński W. (1993), Cash Flow. Sprawozdanie z przepływu gotówki, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot.
 7. Grzelak K., Karmańska A. (1996), Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, "Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika" nr 4, kwiecień.
 8. IASB (2010), The Conceptual Framework for Financial Reporting, IFRS Foundation, London, www.ifrs.org/ IFRSs/Pages/IFRS.aspx.
 9. Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 10. Kiziukiewicz T. (2009), Analiza finansowa i jej wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Sawicki, Ekspert - Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 11. Kostur A. (1997), Wybrane aspekty sprawozdawczych strumieni finansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" t. 40.
 12. Luty Z. (2010), Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 56, SKwP, Warszawa.
 13. Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 14. Nowak, E. (2010), Decyzyjna i prognostyczna przydatność informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności, red. E. Nowak, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 135, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Rzepnikowska M., Śnieżek E. (1995), Przepływy środków pieniężnych. Poradnik w zakresie metodologii i technik sporządzania sprawozdań, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 16. Sierpińska M. Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 17. Śnieżek E. (1997), Jak czytać Cash Flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 18. Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu, Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź.
 19. Śnieżek E., Walińska E. (2006), Przepływy pieniężne jako przedmiot dokumentacji systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostki - wybrane aspekty praktyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 35 (91), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 20. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 21. Wahrisch M. (2001), The Evolution of International Accounting System, Peter Lang, Frankfurt.
 22. www.polskatimes.pl/artykul/680791,rynek-farmaceutyczny-zamiast-rosnac-stale-sie-kurczy,id,t.html?cookie=1.
 23. www.sii.org.pl/7684/edukacja-i-analizy/raporty-analityczne/raport-specjalny-neuca-pelion-porownanie-dwochgigantow-w-branzy-farmaceutycznej.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.77-62
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu