BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce w świetle polityki niskich stóp procentowych banku centralnego
Payday Lending Market in Poland and the Central Bank's Low Interest Rate Policy
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 119-135, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Issue title
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Keyword
Wykluczenie finansowe, Pożyczki, Lichwa, Stopa procentowa
Financial exclusion, Loans, Usury, Interest rate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dostęp do podstawowych usług finansowych jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Dynamiczny rozwój rynków finansowych, odgrywających kluczową rolę w dystrybucji bogactwa, prowadzi do wzrostu rozwarstwienia społecznego. Narastające dysproporcje w poziomie zamożności między najbogatszymi a najbiedniejszymi mieszkańcami danego kraju determinują stopień wykluczenia finansowego. Banki, skoncentrowane na maksymalizacji zysków, odwróciły się od najbiedniejszej grupy niedochodowych klientów. Sytuację tę wykorzystują z powodzeniem firmy pożyczkowe, oferując natychmiastowy pieniądz po cenie wielokrotnie wyższej niż cena pieniądza bankowego. Dzieje się tak, pomimo istniejącego w wielu krajach, w tym także w Polsce, limitu maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek. Nawet realizowana w ostatnich latach polityka niskich (a w niektórych krajach - zerowych) stóp procentowych nie jest barierą dla dynamicznego rozwoju firm pożyczkowych. Niniejszy artykuł ma dać odpowiedź na problem badawczy sformułowany w postaci następującego pytania: czy, i jeśli tak, to dlaczego, pomimo najniższych w historii podstawowych stóp procentowych w Polsce oraz nieporównywalnie wysokich łącznych kosztów pożyczek pozabankowych rynek tzw. chwilówek wygrywa konkurencję z sektorem bankowym? (fragment tekstu)

A large part of the society is still financially excluded from social life despite the era of low or zero interest rates. Banks are not interested in rendering services to customers of limited means. In consequence, citizens excluded from the banking sector are searching for the alternative sources to satisfy their financial needs. Money is supplied by payday loan providers which offer usurious short term loans at prices many times higher than bank prices. The article answers the following research question: Is the payday lending market winning the competition with the banking sector in Poland and if so, what is the reason in era of historic low basic interest rates and incomparably higher total costs of payday loans? The following research hypothesis was verified in the study: the lack of supervision over payday loan companies in Poland contributes to usurious exploitation of the people excluded by banks, which results in a debt spiral for a considerable segment of customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Awal R., Financial exclusion and Microcredit, Lambert Academic Publishing, 2011.
 2. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.
 3. Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC. L133/66.
 4. Dymski G., Financial Globalization, Social Exclusion and Financial Crisis, "International Review of Applied Economics" 2005, Vol. 19, No. 4.
 5. Edukacja i świadomość finansowa, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Eseje o stabilności &nansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa 2012.
 7. European Social Statistics, 2013 edition. Eurostat pocketbooks s. 172, http://ec.europa. eu/eurostat/documents/3930297/5968986/KS-FP-13-001-EN.PDF/6952d836-7125- 4!5-a153-6ab1778bd4da, European Commission, dostęp 15.03.2015.
 8. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European Commission, Brussels May 2008.
 9. Lenton P., Mosley P., Financial Exclusion and the Poverty Trap. Overcoming deprivation in the inner city, Routledge 2012.
 10. Leyshon A., Thrift N., Money/Space. Geographies of Monetary Transformation, Routledge, London 1995.
 11. Lister R., Bieda, Sic, Warszawa 2007.
 12. Loyalty Benchmark, PBS, 2012, http://pbs.pl/x.php/1,1072/Wskaznik-ubankowienia-Polakow- zwalnia.html, dostęp 10.03.2015.
 13. Maimbo S. M., Gallegos C. A. H., Interest Rate Caps around the World. Still Popular, but a Blunt Instrument, Policy Research Working Paper WPS7070, World Bank Group, October 2014.
 14. Marcinkowska M., Kuchciak I., Świeszczak M., Świeszczak K., Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacjach koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 15. McKean L., Lessem S., Bax E., Money Management by Low-income Households: Earning, Spending, Saving, and Accessing Financial Services, Center for Impact Research, August 2005, http://www.impactresearch.org/documents/FirstAccountsExecutiveSummary. pdf, dostęp 10.03.2015.
 16. New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, red. L. Anderloni, M. D. Braga, E. M. Carluccio, Springer-Verlag Berlin- Heidelberg 2007.
 17. Panek T., Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 18. Panek T., Zwierzchowski J., Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, "Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH" 2013, nr 35.
 19. Raport o sytuacji banków w Polsce 2013, KNF, Warszawa 2014.
 20. Raport z badania ankietowego Konsument na rynku usług pożyczkowych, Federacja Konsumentów, Warszawa 2013.
 21. Ryba J., Pożyczkowy rachunek sumienia, "Promeritum. Magazyn Związku Firm Pożyczkowych" 2015, nr 1.
 22. Ryba J., Raport Mikropożyczki w Polsce. Pierwsze Badanie produktów, kosztów i obsługi pożyczek internetowych, Związek Firm Pożyczkowych, Warszawa 2013.
 23. Rynek firm pożyczkowych w Polsce, PwC, Warszawa 2013.
 24. Santiago C., Gardener E. P. M., Molyneux P., Financial Exclusion, Palgrave Macmillan, 2005.
 25. Sektor firm pożyczkowych w Polsce. Raport z badania ankietowego członków KPF. Lata 2008-2013, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Gdańsk maj 2014.
 26. Szopa B., Szopa A., Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego" 2011, nr 11.
 27. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza, red. Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M., Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010.
 28. ZBP, Polityka kredytowa w Polsce i w UE, Związek Banków Polskich, lipiec 2014, http://zbp. pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/lipiec_2014/Konferencja_Prasowa/ZBP_ Raport_polityka_kredytowa_w_Polsce_i_UE.pdf, dostęp 10.03.2015.
 29. Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu