BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pettersen-Sobczyk Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Makro- i mikrootoczenie banków komercyjnych w Polsce - główne tendencje i czynniki
Main Trends and Factors in Commercial Banks' Micro- and Macroenvironment in Poland
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 137-149, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Keyword
Sektor bankowy, Wskaźniki ekonomiczne, Banki komercyjne, Polityka pieniężna
Banking sector, Economic indicators, Commercial banks, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza otoczenia banków komercyjnych przeprowadzona w kompleksowy sposób ma za zadanie identyfikację szans oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą otoczenie, w którym przedsiębiorstwo bankowe funkcjonuje. Aby można było ocenić analizę jako kompleksową, powinny jej zostać poddane najważniejsze czynniki determinujące funkcjonowanie banków. Celem artykułu jest wskazanie głównych tendencji i czynników zmian w makro- oraz mikrootoczeniu banków komercyjnych w Polsce. (fragment tekstu)

The text analyses macro- and microenvironment of commercial banks in Poland in order to evaluate their position vis-à-vis banks in other European states. Although Polish banking system is not as developed as the banking systems of other European states, the situation is changing substantially and the di)erences diminish. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 2. Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
 3. Harasim J., Zewnętrzne uwarunkowania kształtowania strategii marketingowych banków detalicznych w Polsce - analiza mikrootoczenia, "Bank i Kredyt", wrzesień 2000.
 4. Kałużny R., Ocena funkcjonowania banków w świetle zmieniających się regulacji prawnych, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2014, nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 65, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 5. Lepczyński B., Penczar M., Zmiany w pozycji polskiego sektora bankowego na europejskim rynku depozytowo-kredytowym, w: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2014, nr 802; "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 65, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 6. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2009.
 7. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 8. System finansowy w Polsce, red. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 9. Urbanowska-Sojkin E., Banaszak P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 10. www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji
 11. www.nbp.pl
 12. www.stat.gov.pl
 13. Zarządzanie instytucjami kredytowymi, red. M. Gospodarowicz, A. Nosowski, CH Beck, Warszawa 2012
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu