BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gospodarowicz Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Modyfikacje systemów gwarantowania depozytów bankowych w konsekwencji globalnego kryzysu finansowego
Modifications of the Deposit Insurance Schemes as a Consequence of the Global Financial Crisis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 1, s. 243-258, wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Bankowość. Sieć bezpieczeństwa i otoczenie banków
Keyword
Sieć bezpieczeństwa finansowego, Kryzys finansowy, Depozyt bankowy, Stabilność finansowa
Financial safety net, Financial crisis, Bank deposit, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praktykowane w okresie globalnego kryzysu finansowego rozszerzenie zakresu sieci bezpieczeństwa, obok krótko- bądź średnioterminowych efektów pozytywnych w postaci utrzymania stabilności systemu bankowego i odbudowy zaufania deponentów do niego, niesie za sobą jednak również długofalowe konsekwencje negatywne. Wynikają one w pierwszej kolejności ze wzrostu ryzyka nadużycia moralnego po stronie banków i deponentów, jak również rodzą pytania o wiarygodność i możliwość sfinansowania obietnic podwyższonego limitu gwarancyjnego ze środków własnych systemu gwarantowania depozytów. Jak wskazuje relacja limitów gwarancyjnych, wolumenów depozytów podlegających gwarancjom oraz poziomu środków zgromadzonych w funduszach gwarantowania depozytów, spełnienie pośrednich zobowiązań wynikających z przyjętych rozwiązań regulacyjnych może spowodować konieczność sięgnięcia po środki z podatków. (fragment tekstu)

The article attempts to review the changes in the deposit guarantee system resulting from the global financial crisis. There were two stages of regulatory changes. One in the initial years of the crisis (2008-2009) when the changes were reactive in nature and focused in particular on raising the guarantee limits and relief operations. As can be seen from the example of regulatory action in the European Union, the present stage of changes in the deposit guarantee system is characterized by a systemic approach which attempts to position anew deposit guarantees in the context of the financial safety net, particularly against the development of resolution procedures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anginer D., Demirgüc-Kunt A., Zhu M., How does deposit insurance affect bank risk? Evidence from the recent crisis, "Journal of Banking & Finance" 2013.
 2. Bernet B., Walter S., Design, Structure And Implementation of a Modern Deposit Insurance Scheme, "The European Money and Finance Forum" 2009, Vol. 5, Vienna, SUERF.
 3. Demirgüc-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Database, International Monetary Fund, 2014.
 4. Diamond D. W., Dybvig P. H., Bank runs, deposit insurance, and liquidity, "The Journal of Political Economy" 1983.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE,2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive).
 8. Engineer M. H., Schure P., Gillis M., A positive analysis of deposit insurance provision: Regulatory competition among European Union countries, "Journal of Financial Stability" 2013, No. 9.4.
 9. European Commission Proposal for a Directive on deposit guarantee schemes of the European Parliament and of the Council. COM(2010)0368 final, Brussels, July 2010.
 10. European Commission Sta' working document impact assessment accompanying document to the proposal for a directive .../.../eu of the European Parliament and of the Council on deposit guarantee schemes [recast] and to the report from the Commission to the European Parliament and to the Council review of Directive 94/19/ec on deposit guarantee schemes sec (2010) 834/2.
 11. http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
 12. Laeven L., Valencia, F., Resolution of Banking Crises: The Good, the Bad, and the Ugly, IMF, "Working Paper" 2010, No. 10.
 13. Schoenmaker D., Gros D., A European Deposit Insurance and Resolution Fund-An Update, "CEPS Policy Brief " 2012, No. 283.
 14. Terták E., Szeląg K., The Financial Crisis and the Reform of Deposit Guarantee Schemes in the EU, "Bezpieczny Bank" 2010, nr 2 (41).
 15. Wruuck, P., Deposit guarantee reform in Europe: A systemic perspective, Deutsche Bank Research, Current Issues, "Global Financial Markets" 2014.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.1.3.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu