BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaśkiewicz-Kamińska Sylwia (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Rola administracji w ochronie infrastruktury krytycznej
The Role of Public Administration in Protection of Critical Infrastructure
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 41-53, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Bezpieczeństwo, Sytuacje kryzysowe, Administracja publiczna, Infrastruktura krytyczna
Security, Crisis situations, Public administration, Critical infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ochrona infrastruktury krytycznej stanowi obecnie ważny element nie tylko dla bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również zewnętrznego, co wymaga podjęcia współpracy właściwych struktur zarówno na poziomie krajowym, regionalnym (np. w UE) oraz międzynarodowym. Konieczność uwzględnienia tych dwóch wymiarów wynika z istniejących pomiędzy poszczególnymi sektorami zależności transgranicznych przejawiających się w "sile powiązań" pomiędzy poszczególnymi komponentami infrastruktury. Bez względu na strukturę własności zapewnienie ciągłości funkcjonowania sektorów infrastrukturalnych spoczywa nie tylko na operatorach czy właścicielach poszczególnych infrastruktur, lecz również na organach administracji publicznej zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. W obszarze ochrony administracja zobligowana jest do podejmowania działań o charakterze planistycznym, wykonawczym, kontrolnym, a niekiedy prawodawczym i sądowniczym. Inicjatywy te wymagają jednak koordynacji ze strony organów administracji krajowej, międzynarodowej oraz regionalnej, uwzględniając konieczność eliminowania efektu dublowania się mechanizmów, środków oraz struktur, a w obliczu zagrożeń właściwego odczytywania granic odpowiedzialności poszczególnych podmiotów i podejmowania adekwatnych do poziomu ich eskalacji środków. (abstrakt oryginalny)

Critical infrastructure protection is an important element both for internal and external security. It calls for ensuring international, regional (e.g. EU) and domestic cooperation between administrative structures. This attitude results from transboundary interdependencies between critical infrastructure's sectors with strong connections between infrastructure's components. Regardless of the infrastructure's ownership the responsibility for its protection lies not only with operators or owners but with public administration (governmental and regional) as well. The latter is obliged to undertake planning, executing, controlling and in some circumstances even quasi- legislative and judicial actions. In the face of threats all these actions need to be coordinated on international, regional and domestic level to exclude the effect of doubling protective measures and to indicate boundaries of responsibility and undertake adequate measures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banaszak B. (2012), Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 2. Boć J. (red.) (2004), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Warszawa.
 3. Brodecki Z., Jaśkiewicz-Kamińska S., Ubezpieczenia i zarządzanie kryzysowe w kontekście ryzyka powodziowego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Numer Specjalny 1/2012.
 4. Hammerli B., Renda A., (2010), Protecting Critical Infrastructure in the EU, CEPS Task Force Report, Brussels.
 5. Koncewicz T.T., Bariery naszego myślenia o roli sądów (część I), Pomiędzy perspektywą uniwersalną, polską i europejską, Palestra, 9-10, 2011.
 6. Larsson P., Hagstrom-Frisell E., Olsson S., Understanding the Crisis Management System of the European Union, [w:] S. Olsson (ed.), (2009), Crisis Management in the European Union. Cooperation in the face of emergencies, Springer, Sweden.
 7. Nawrot J., Europeizacja zasad funkcjonowania administracji krajowej [w:] B. Garbacik, R. Majewski (red.), (2010), Wektory współczesnych przemian europejskich, Wyd. Politechnika Gdańska.
 8. Powałowski A. (red.) (2012), Prawo gospodarcze publiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Skomra W. (2010), Zarządzanie kryzysowe, Przewodnik po nowelizacji ustawy, Presscom, Wrocław.
 10. Stępkowski A. (2010), Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej: sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Liber, Warszawa.
 11. Wojtowicz W. (2006), Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Polityki Obronnej, P.P.H. Zapol Dmochowski, Warszawa.
 12. Commission Staff Working Document on the review of the European Programme for Critical Infrastructure Protection EPCIP, Brussels, 22.06.2012, SWD (2012) 190 final.
 13. Dyrektywa Rady 2008/114/WE z dnia 8.12.2009 r. w sprawie rozpoznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury krytycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony, Dz.Urz. UE z 2008, L345/75.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.04.2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Dz.U. z 2010, Nr 83, poz. 540 z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.04.2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Dz.U. z 2010, Nr 83, poz. 541 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 1997, Nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007, Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
 18. World Economic Forum, (2008), Building resilience to natural disasters: a Framework for private sector engagement, Geneva, dostępny na http://www.preventionweb.net
 19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.05.2005 r. sygn. Akt K 18/05, Dz.U. z 2005, Nr 5, poz. 49.
 20. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21.04.2009 r., sygn. akt K50/07, Dz.U. z 2009, Nr 65, poz. 553.
 21. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 26.09.2013 r. w sprawie C-509/11 OBB-Personenverkehr AG, dotychczas niepublikowany, dostępny na www.curia.europa.eu
 22. Zielona Księga w sprawie Europejskiego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Bruksela, 17.11.2005 r., COM(2005)576 final.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu