BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasperek Tadeusz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Bezpieczeństwo wewnętrzne kraju o kontekście zagrożeń ekologicznych Morza Bałtyckiego
Internal Security of the Country in the Context of Ecological Threats of the Baltic Sea
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 67-86, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Zagrożenia ekologiczne, Bezpieczeństwo ekologiczne, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ecological hazard, Environmental security, National security, Internal security
Note
streszcz., summ.
Country
Morze Bałtyckie
Abstract
Bezpieczeństwo wewnętrzne jest drugim, obok zewnętrznego, podstawowym rodzajem bezpieczeństwa. Z kolei w bezpieczeństwie wewnętrznym wyróżnia się szereg rodzajów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwo ekologiczne. W obszarze bezpieczeństwa ekologicznego znajdują się następujące składowe: chemiczne, biologiczne, techniczne, powodziowe, epidemiczne, morskie i inne. Morze Bałtyckie kształtowało się przez tysiąclecia, począwszy od około dwóch przed naszą erą (po ustąpieniu lodowca). Jest półzamkniętym, najmłodszym morzem na świecie o powierzchni około 415 260 km2, średniej głębokości 52,3 m i zasoleniu 7 promili. Posiada połączenie ze wszechoceanem poprzez cieśniny Sund, Mały i Wielki Bełt, Kattegat, Skagerrak i Morze Północne. Flora i fauna Bałtyku w porównaniu z Morzem Północnym jest uboga. Posiada znaczenie gospodarcze z uwagi na zasoby ryb, surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny) oraz zasoby mineralne. Bałtyk z uwagi na duże zanieczyszczenie należy do akwenów specjalnej ochrony przed zanieczyszczeniami śmieciami ze statków według Konwencji MARPOL 73/78. Do głównych rodzajów zanieczyszczeń należą: substancje biogenne, pierwiastki i związki toksyczne, skażenia mikrobiologiczne, substancje ropopochodne i promieniotwórcze, bojowe środki trujące i amunicja konwencjonalna oraz odpady ze statków, portów morskich i stoczni. Duże znaczenie dla poprawy stanu środowiska morskiego ma Konwencja Helsińska z 1992 roku. Dodatkowo problem zanieczyszczenia morza regulują krajowe akty prawne oraz europejski program NATURA 2000. (abstrakt oryginalny)

The internal security is one of two basic kinds of the safety (beside external security). In the internal security there is a number of types of safety standing out, including the biosecurity. In the range of biosecurity there are following components: chemical, biological, technical, flood, epidemic, sea and other. The Baltic Sea has been developing for millennia, starting from about two thousand years BC (after giving the glacier up). It is semi-enclosed, youngest sea in the world with the area of about 415 260 km2, an average depth of 52.3 m and salting about 7 per mills. It has a connection with ocean through Sund straits, Small and the Great Belt, Kattegat, Skagerrak and the North Sea. Flora and fauna of the Baltic Sea compared with the North Sea are poor. It has economic meaning due to stores of fish, fuels (petroleum, natural gas) and mineral resources. The Baltic Sea due to the great pollution belongs to basins of the special protection from contamination with rubbish from ships according to the MARPOL 73/78 Convention. Main kinds of pollutants are: nutrients, elements and toxic connections, microbiological contaminations, petroleum-derived and radioactive substances, chemical warfare agents and conventional ammunition, waste from ships, seaports and the shipyards. Helsinki Convention from 1992 has big meaning for the improvement of the state of marine environment. Additionally, problem of Baltic Sea pollution is regulated by domestic laws and European "NATURE 2000" program. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Atlas Morza Bałtyckiego (1994), pod redakcją A. Majewskiego i Z. Lauera, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
  2. Kasperek T. (1994), Iperyt nadal groźny, Zeszyt Naukowy Akademii Obrony Narodowej Nr 2 (15) Warszawa.
  3. Kasperek T. (1994), Problemy ochrony środowiska morskiego, Materiały z konferencji "Ochrona wojsk i ludności oraz środowiska naturalnego przed skażeniami", Biuletyn nr l(23)/94, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa.
  4. Kasperek T. (1998), Problemy monitorowania rejonów i miejsc prawdopodobnego zatopienia amunicji chemicznej w Morzu Bałtyckim, Zeszyt Naukowy Akademii Marynarki Wojennej Nr 1 (136).
  5. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP (2004), pod redakcją Jakubczaka R. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu