BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrek Grzegorz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Administracja "przeciwpowodziowa" w województwie : wnioski i postulaty po powodzi 2010 roku
Administration "Flood" in the Region. Conclusions and Proposals after the Flood 2010 Years
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 87-104, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Powódź, Klęski żywiołowe, Zarządzanie zasobami wodnymi, Bezpieczeństwo, Systemy bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa
Flood, Natural disaster, Management of water resources, Security, Security systems, Security policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
System zarządzania zasobami wodnymi w Polsce jest bardzo złożony. Zarówno administrowanie, jak i zarządzanie wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa należy do różnych organów i instytucji, których zadania i kompetencje nie przekładają się na wspólną strategię ochrony przed powodzią w poszczególnych regionach wodnych. Nałożony ustawowo na dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej obowiązek w zakresie koordynacji przedsięwzięć służących osłonie przeciwpowodziowej praktycznie nie jest możliwy do zastosowania z powodu rozproszonego zarządzania gospodarką wodną. Każda jednostka posiadająca określone kompetencje, uprawnienia, obowiązki oraz możliwości finansowe, we własnym zakresie realizuje prace związane z utrzymaniem i inwestycjami. (abstrakt oryginalny)

The system of water resource management in Poland is complex. Both the management and administration of water resources owned by the National Treasury is assigned to various authorities and institutions. The tasks and jurisdictions of those institutions do not translate well, or at all, into a comprehensive flood protection strategy in particular hydrographic regions. The legal requirement for the director of a Regional Water Management Board to coordinate flood protection in his area is impossible to implement in practice due to the dispersed nature of water management assets. Each institution possessing the necessary jurisdiction, obligations and financial means implements projects aimed at flood protection system upkeep and improvement on its own. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dineen J., Klęski żywiołowe: cyklony tropikalne i huragany, powodzie i tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, Arkady, Warszawa 2001.
 2. Giykień S., Społeczny i ekonomiczny wymiar powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, ZANTE, Wrocław 2008.
 3. Janicka W., Historia Gdańska, WG, Gdańsk 2007.
 4. Kiełbień I., Polskie prawo wodne, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Kostecki S. (red.), Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
 6. Koślarz R., Dziedzic P., Poradnik projektowania obwałowań rzecznych, IMS, Wrocław 1999.
 7. Niedbała J., Charakterystyczne cechy wezbrania z maja i czerwca w dorzeczu górnej Wisły [w:] Forum Naukowe - Powódź 2010, IMGW, Warszawa 2010.
 8. Sasim M., Charakterystyka hydrometeorologicznych przyczyn i rozmiarów powodzi w dorzeczu Wisły, Odry oraz zlewni Warty w maju i czerwcu 2010 [w:] Forum Naukowo-Techniczne Powódź 2010, IMG W, Warszawa 2010.
 9. Raport, Powódź w dorzeczu Wisły i Odry maj - czerwiec 2010, KZGW Warszawa 2010.
 10. Informacja o wynikach kontroli Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej - KSR-4101-05-00/2011 - NIK , Warszawa 2012.
 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 126,poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130 poz. 874).
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu