BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanek Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Factors Affecting the Traffic Safety in Poland
Source
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 105-122, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Keyword
Ruch drogowy, Wypadki drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Stan techniczny
Road traffic, Road accidents, Road traffic safety, Technical condition
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono kształtowanie się najważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Analizując tzw. czynnik ludzki brano pod uwagę kierujących pojazdami, pieszych rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. Uwzględniono również wpływ warunków zewnętrznych, takich jak pora dnia, dzień, miesiąc, miejsce, w jakim powstało zdarzenie drogowe, jak również stan techniczny pojazdu. Ukazano zagrożenia jakie stwarzają drogi w naszym kraju, w tym również drogi województwa pomorskiego. Wskazano zasadnicze przyczyny i tendencje zmian niekorzystnych zjawisk występujących w ruchu drogowym skutkujące śmiercią i kalectwem uczestników ruchu drogowego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the process of shaping the most crucial factors that have influenced the traffic safety in Poland in the recent years. Drivers, pedestrians, cyclists and those riding on moped have been taken into account, as well as factors like a day, a month, a place where the accident happened and technical condition of the vehicle. The author has emphasized the risks being a result of poor condition of Polish roads, including pomorskie county. Both the reasons and the tendencies of changing the negative traffic occurrences, resulting in the death and disability, have been presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamiec J., Transeuropejskie sieci transportowe (TNT-T), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf70/9B2B8A80F3495587C1257ADB003ClB28/$file/Strony odStudia_BAS_32-5.pdf
  2. Filary ST., Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań 2010.
  3. Goniewicz M., Goniewicz K., Wypadki drogowe w Polsce - czynniki sprawcze i zapobieganie, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka 2010 nr 9, s. 14-17, http://www.ciop.pl/41989
  4. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 {SEK(2010) 903}
  5. Krystek R. (red. pracy zbiorowej), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Synteza. WKiŁ, Warszawa, 2010.
  6. Raport końcowy. Przegląd potencjału w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce, tłumaczenie z j. angielskiego opracowania International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC 204033. Czerwiec 2013.
  7. Stanek A., Kształtowanie bezpieczeństwa na transeuropejskiej sieci drogowej [w:] Bezpieczeństwo w Administracji, Gospodarce i Biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych, WSAiB, Gdynia 2013, s. 148-170.
  8. Praca zbiorowa Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów latach 2008-2011, GDDKiA, Kraków 2012, https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/zdarzenia_rowerowe_2008_2011.pdf
  9. Zielińska A., Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 r., Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce, opracowano w Instytucie Transportu Samochodowego. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Cited by
Show
ISSN
1899-9867
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu